Y Cwricwlwm

Trefniadaeth

Bydd blynyddoedd dysgu o fewn yr ysgol yn cyd-weithio'n glos ac agos wrth gynllunio a pharatoi gwaith ar gyfer y dosbarthiadau fel a ganlyn:-

Uned y Blynyddoedd Cynnar – Meithrin a Derbyn.

Uned dan 7 – Blwyddyn 1 a 2

Blwyddyn 3 a 4

Blwyddyn 5 a 6

 

Yn ogystal â'r cyfarfodydd athrawon llawn, cynhelir cyfarfodydd adrannol hefyd yn gyson gydag athrawon  y Blynyddoedd Cynnar, athrawon yr Uned dan 7 yn cyfarfod fel adran ac athrawon Cyfnod Allweddol 2 hwythau'n cyfarfod fel adran.

Wrth gyflwyno'r cwricwlwm o fewn y dosbarth, defnyddir cyfuniad o ddulliau sef dosbarth cyfan;  gwaith grŵp; gwaith pâr ac unigol.   Cyflwynir llawer o'r gwaith a wneir yn y dosbarth o fewn thema dymhorol (Bl. 5 a 6) neu hanner dymhorol (Bl.3 a 4;  1 a 2  ac Uned y Blynyddoedd Cynnar).   Pan nad yw'r gwaith  yn ffitio i'r thema, bydd pynciau megis Mathemateg a Gwyddoniaeth yn sefyll ar eu pennau eu hunain.

 

Yn y Blynyddoedd Cynnar a’r adran dan 7 (4- 7 oed) gosodir prif sylfeini'r profiadau dysgu.  Bydd pwyslais ar ddatblygu'r sgiliau hanfodol, sef cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd.  Trwy ddarparu cwricwlwm cyfoethog ac eang gan ddefnyddio ymagwedd integredig, anelwn at ddatblygu diddordebau'r plant tra'n cydnabod hefyd lefel eu haeddfedrwydd.  Mae'r blynyddoedd hyn yn bwysig, pan fydd plant yn dysgu sut i arsylwi, gwrando, ymateb a datblygu, nid yn unig fel unigolion ond hefyd fel aelodau gofalgar o'n cymuned. Mae’r Cyfnod Sylfaen yn statudol ar gyfer disgyblion y Meithrin o Fedi 2008.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2 (8-11 oed) bydd sgiliau hanfodol megis cyfathrebu, llythrennedd a rhifedd yn parhau i fod yn ganolbwynt i'n cwricwlwm.  Ond wrth i'w dealltwriaeth o'r disgyblaethau gwahanol ddatblygu, caiff mwy o amser ei roi i wyddoniaeth a'r pynciau sylfaenol eraill.  Bydd y cwricwlwm yn parhau i gael ei gynnal o fewn thema integredig lle y bo hynny'n ystyrlon ac yn berthnasol.

 

Caiff y plant eu hannog i ddatblygu hunan-hyder, annibyniaeth wrth ddysgu a sgiliau uwch mewn amrywiaeth o sefyllfaeodd.

Yng nghorff y cynlluniau gwaith a weithredir yn seiliedig ar y Cwricwlwm Cenedlaethol diwygiedig ers Medi 2008, rhoddir lle priodol i'r canlynol hefyd : -

Datblygu meddwl – cynllunio, datblygu a myfyrio.

Datblygu cyfathrebu – llafaredd, darllen, ysgrifennu a chyfathrebu ehangach.

Datblygu TGCh – darganfod, datblygu, creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

Datblygu rhif – defnyddio gwybodaeth fathemategol, cyfrifo, dehongli a chyflwyno casgliadau.

Cwricwlwm Cymreig.

Addysg bersonol a chymdeithasol.

 

DOGFENNAU/DOCUMENTS

Ceir copiau o ddogfennau cwricwlaidd yn yr ysgol, a phe dymunai unrhyw un eu gweld a'u trafod, mae croeso i chi wneud hynny trwy gysylltu â'r ysgol a rhoi o leiaf 3 diwrnod o rybudd o'ch bwriad i ddod i weld unrhyw ddogfenaeth.  O fewn y Corff Llywodraethol, ceir is-bwyllgor y Cwricwlwm sy'n cyfarfod yn rheolaidd ac yn adrodd yn ôl i'r Corff Llywodraethol llawn.

IAITH - CYMRAEG A SAESNEG (C.A.2)

Yn y Cyfnod dan 7, bydd y disgyblion yn:

-          cael eu trochi mewn profiadau a gweithgareddau iaith.

-          datblygu eu sgiliau trwy siarad, defnyddio iaith arwyddo/cyfathrebu a  gwrando.

-          cael eu hannog i gyfleu eu hanghenion, eu teimladau a’u meddyliau, ailadrodd profiadau, a thrafod gweithgareddau chwarae unigol ac mewn grŵp.

-          cyfeirio at eu bwriadau trwy ofyn cwestiynau, lleisio/mynegi barn, a gwneud dewisiadau,

-          cael eu hannog i wrando ar eraill ac ymateb iddynt,ynghyd ag ymateb i’r amrywiaeth o brofiadau ac i ystod o symbyliadau,

-          cael cyfle i ddewis a defnyddio deunyddiau darllen yn ogystal â deall y confensiynau sy’n gysylltiedig â phrint a llyfrau, a chael ystod eang o gyfleoedd i fwynhau gwneud marciau a phrofiadau ysgrifennu.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2 (mewn Cymraeg a Saesneg), bydd y cynnydd yn cael ei gyflawni trwy gyfrwng rhaglenni integredig mewn llafaredd, gwrando, darllen ac ysgrifennu.

Bydd y disgyblion yn:

-          datblygu i fod yn siaradwyr hyderus, trefnus a diddorol wrth weithio fel unigolion ac aelodau o grŵp.

-          cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau drama a chwarae rôl.

-          datblygu i fod yn wrandawyr gweithredol ac ymatebol mewn ystod eang o sefyllfaoedd.

-          cael profiad o ystod gynyddol eang o destunau ymestynnol a hynny ar gyfer mwynhad a datblygu gwybodaeth.

-          datblygu i fod yn ysgrifenwyr cymwys sy’n ysgrifennu’n glir a chydlynus mewn ystod o ffurfiau ac at ystod o ddibenion.

-          meithrin dealltwriaeth gynyddol o’r angen i addasu’u hiaith i gyd-fynd â phwrpas a chynulleidfa.

-           yn dangos cywirdeb cynyddol wrth weithio, ac yn ystyried a gwerthuso eu cyraeddiadau eu hunain a chyraeddiadau pobl eraill.

 

 

MATHEMATEG

Yn yr adrannau dan 7, bydd y disgyblion yn:

 • datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o fathemateg trwy weithgareddau llafar, ymarferol a chwarae.
 • mwynhau defnyddio a chymhwyso mathemateg mewn tasgau ymarferol, yng nghyd-destun bywyd go iawn, ac o fewn mathemateg ei hun.
 • defnyddio amrywiaeth o adnoddau TGCh fel dulliau archwilio rhif, cael data bywyd go iawn a chyflwyno eu casgliadau.

Bydd y disgyblion yn:

- defnyddio iaith fathemategol briodol i egluro eu ffordd o feddwl.

- datblygu ystod o ddulliau ar gyfer gwneud gwaith pen gyda rhifau, ac yn symud ymlaen i ddulliau cofnodi mwy ffurfiol pan fyddant yn barod i wneud hynny o safbwynt eu datblygiad.

- archwilio, yn amcangyfrif ac yn datrys problemau go iawn yn amgylchedd yr ysgol ac yn yr awyr agored.

- datblygu eu dealltwriaeth o fesurau, archwilio priodweddau siapiau ac yn datblygu cysyniadau cynnar ynghylch safle a symud trwy brofiadau ymarferol.

- didoli, yn paru, yn trefnu ac yn cymharu gwrthrychau a digwyddiadau, yn archwilio a chreu patrymau a pherthnasoedd syml, ac yn cyflwyno eu gwaith mewn amrywiaeth o ffyrdd.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae’r disgyblion yn parhau i ddatblygu agweddau cadarnhaol at fathemateg ac yn estyn eu meddwl mathemategol trwy ddatrys problemau, cyfathrebu a rhesymu’n fathemategol gan ddefnyddio cyd-destunau ar draws yr ystod gyfan o fathemateg, ar draws y cwricwlwm fel y bo’n gymwys i broblemau bywyd go iawn.

Byddant yn

 • estyn eu defnydd o’r system rif, gan symud i gyfrifo’n rhugl gan ddefnyddio’r pedair rheol, gan gynnwys arian.
  • datrys problemau trwy fathemateg pen, ac yn defnyddio dulliau ysgrifenedig sy’n briodol i’w lefel dealltwriaeth.
  • datblygu strategaethau amcangyfrif a’u defnyddio i wirio cyfrifiadau, yn ysgrifenedig ac ar gyfrifiannell.
  • archwilio amrywiaeth o siapiau ac yn defnyddio ystod o unedau ac offer ymarferol yn fwyfwy manwl a chywir.
  • casglu, cynrychioli a dehongli data at amryw ddibenion
  • dewis, trafod, esbonio a chyflwyno dulliau a’u rhesymu gan ddefnyddio ystod gynyddol o iaith, diagramau a siartiau mathemategol.

 

GWYDDONIAETH 

Yn yr adrannau dan 7, daw Gwyddoniaeth (ynghyd â Hanes a Daearyddieth) yn ran o faes Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd. Yn y maes hwn, caiff y disgyblion:

-         brofi’r byd cyfarwydd trwy ymholi ac ymchwilio’r amgylchedd dan do a’r awyr agored,

-         gynyddu eu chwilfrydedd ynghylch y byd sydd o’u cwmpas,

-         ddeall digwyddiadau’r gorffennol, pobl a lleoedd, pethau byw, a’r gwaith mae pobl yn wneud,

-         gyfleoedd i archwilio, ymholi, gofyn cwestiynau a cheisio dod o hyd i atebion,

-         ddysgu dangos gofal, cyfrifoldeb, consyrn a pharch at bob peth byw a’r amgylchedd,

-         fynegi eu syniadau, eu safbwyntiau a’u teimladau eu hunain gan ddangos dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd,

-         ddefnyddio ffynnonellau megis storiau, ffotograffau, mapiau, modelau a TGCh.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn:

-         perthnasu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth wyddonol i fywyd bob dydd, gan gynnwys materion cyfredol,

-         cydnabod bod modd gwerthuso syniadau gwyddonol trwy’r wybodaeth a gasglwyd o arsylwadau a mesuriadau,

-         rheoli eu dysgu eu hunain a datblygu strategaethau dysgu a meddwl sy’n briodol i’w datblygiad,

-         gwerthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a dysgu sut i fod yn ddinasyddion lleol cyfrifol

 

DYLUNIO A THECHNOLEG

Yn yr adrannau dan 7, mae’r sgiliau dylunio a gwneud disgyblion yn cael eu datblygu trwy ddefnyddio gwybodaeth i greu syniadau, sy’n arwain at gyfleoedd gwneud ysgogol a chreadigol ar draws y Meysydd Dysgu.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, caiff y disgyblion eu haddysgu i ddylunio a gwneud cynhyrchion syml trwy gyfuno’u sgiliau dylunio a gwneud â gwybodaeth a dealltwriaeth, a hynny mewn cyd-destunau sy’n cefnogi’u gwaith mewn pynciau eraill. Mae’r disgyblion yn ymwybodol o’r hyn y mae pobl wedi’i gyflawni ac o’r syniadau mawr sydd wedi dylanwadu ar y byd. Cant eu hannog i fod yn greadigol ac yn arloesol wrth ddylunio a gwneud, ac i fod yn ymwybodol o faterion sy’n ymwneud â chynaliadwyedd a’r amgychedd yn yr unfed ganrif ar hugain.

 

TECHNOLEG GWYBODAETH

Yn yr adrannau dan 7, bydd y disgyblion yn datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth mewn perthynas â TGCh trwy ystod o brofiadau sy’n rhoi cyfle iddynt ddarganfod a datblygu, a chreu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae’r disgyblion yn cael eu haddysgu i ystyried y math o wybodaeth sydd ei angen arnynt i gefnogi eu tasgau a’u gweithgareddau, a sut i ddod o hyd i’r wybodaeth honno. Defnyddiant ystod gynyddol o offer ac adnoddau TGCh i ddarganfod, prosesu a throsglwyddo gwybodaeth berthnasol o amrywiaeth o ffynonellau penodol diogel ac addas. Byddant yn datblygu a chyfleu eu syniadau mewn ffyrdd priodol gan ddatblygu ymdeimlad o ddiben cynulleidfa.

 

DEFNYDDIO'R RHYNGRWYD

Ceir polisi Defnyddio Derbyniol Cyfathrebu Electronig yn ôl y gofynion statudol yn yr ysgol.  Mae copi ar gael yn yr ysgol pe y dymunech ei weld.  Ynddo rhoddir pwyslais ar ddiogelu plant yn llwyr wrth ddefnyddio'r Rhyngrwyd. Gofynnir i’r disgyblion a’r rhieni arwyddo cytundeb i nodi eu dealltwriaeth o ofynion y polisi er mwyn sicrhau diogelwch pob disgybl.

 

 

HANES

Disgyblion dan 7 – gweler Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn:

-          cael profiadau sy’n gwneud hanes yn ddiddorol, arwyddocaol ac yn rhywbeth i’w fwynhau,

-          datblygu chwilfrydedd am y gorffennol a’r ffyrdd mae’r gwahanol gyfnodau yn wahanol i’w gilydd ac i’r presennol,

-          ymholi am ffyrdd o fyw gwahanol bobl yn y cyfnodau hanesyddol hynny, gan gyfeirio at ddatblygiadau pwysig, digwyddiadau allweddol a phobl nodedig yr ardal, yng Nghymru a Phrydain,

-          cymryd rhan mewn ymholiadau hanesyddol ysgogol a chlir eu ffocws, gan ddefnyddio ystod eang o ffynonellau,

-          trefnu a chyfleu eu sgiliau, eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth mewn amrywiaeth gynyddol o ffyrdd.

 

DAEARYDDIAETH

Disgyblion dan 7 – gweler Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn:

-          ysgogi diddordeb mewn lleoedd a’r byd o’u cwmpas, ac yn meithrin ymdeimlad o ryfeddod y mannau hynny,

-          astudio eu cymdogaeth eu hunainyng Nghymru, y byd ehangach, gwahanol amgylcheddau a digwyddiadau yn y newyddion ac yn datblygu dealltwriaeth o sut le ydyn nhw a sut a pham y byddant yn newid,

-          cael profaid o weithgareddau ymarferol a gwaith ymchwil yn y dosbarth a’r awyr agored, ac yn datblygu sgiliau i gasglu a gwneud synnwyr o wybodaeth, defnyddio mapiau, meddwl yn greadigol a rhannu syniadau wrth drafod,

-          ystyried materion pwysig am eu hamgylchedd ac yn cydnabod sut y bydd pobl o bob cwr o’r byd wedi’u cysylltu â’i gilydd,

-          cael eu hannog i ddeall pwysigrwydd cynaliadwyedd, datblygu pryder gwybodus am ansawdd eu hamgylchedd, a chydnabod eu bod yn ddinasyddion byd-eang.

 

CELF  A DYLUNIO 

Yn yr adrannau dan 7, daw Celf a Dylunio (ynghyd â Cherddoriaeth) yn ran o faes Datblygiad Creadigol. Yn yr adrannau hyn,

-          mae chwilfrydedd a thuedd naturiol y disgyblion i ddysgu yn cael eu symbylu gan brofiadau synhwyraidd pob dydd, a hynny dan do ac yn yr awyr agored,

-          mae’r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol dychmygus a mynegiannol ym maes celf, dylunio, cerddoriaeth, dawns a symud,

-          mae’r disgyblion yn archwilio ystod eang o symbyliadau, ac yn datblygu eu gallu i gyfleu a mynegi eu syniadau creadigol ac i fyfyrio ynghylch eu gwaith.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn:

-          ymwneud â gwaith artistiaid, crefftwyr a dylunwyr, cynnal ymchwiliadau creadigol a gwneud eu gwaith eu hunain,

-          cael eu herio i lunio barn wybodus a gwneud penderfyniadau ymarferol,

-          defnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau a phrosesau ,

-          cyfleu syniadau a theimladau trwy gyfrwng iaith weledol, cyffyrddol a synhwyrol.

 

CERDDORIAETH

Disgyblion dan 7 – gweler Datblygiad Creadigol.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn;

-          cymryd rhan  mewn gwaith perfformio, cyfansoddi a gwerthuso cerddoriaeth,

-          datblygu sgiliau cerddorol sy’n ymwneud â rheoli, trin a chyflwyno sain sy’n cynnwys canu, chwarae offerynnau ac ymarfer, creu cerddoriaeth yn fyrfyfyr, cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth a gwrando ar gerddoriaeth a’i werthuso,

-          gwella’u gwaith perfformio, cyfansoddi a gwerthuso trwy ddatblygu a defnyddio’u meddwl a’u sgiliau cyfathrebu, gan roi ystyriaeth briodol i iechyd a diogelwch.

 

ADDYSG GORFFOROL - PHYSICAL EDUCATION

Yn yr adrannau dan 7, cyfeirir at y maes hwn fel Datblygiad Corfforol a Chreadigol.

Bydd y disgyblion yn :

-          cael eu hannog yn barhaol i ddefnyddio’u cyrff yn effeithiol trwy godi eu hymwybyddiaeth ofodol, eu cydbwysedd, eu rheolaeth a’u sgiliau cydsymud a datblygu eu sgiliau echddygol a llawdriniol, trwy ddefnyddio offer mawr a bach ar draws yr holl feysydd dysgu, a hynny dan do ac yn yr awyr agored,

-          cael eu hannog i fwynhau gweithgarwch corfforol,

-          cael eu cyflwyno i’r cysyniadau sy’n ymwneud ag iechyd, hylendid a diogelwch, a phwysigrwydd deiet, gorffwys, cysgu ac ymarfer corff,

-          datblygu eu dychymyg a’u creadigrwydd ar draws y cwricwlwm a’u symbylu gan brofiadau synhwyraidd bob dydd, dan do ac yn yr awyr agored,

-          cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol , dychmygus a mynegiannol ym maes celf, crefft, dylunio, cerddoriaeth, dawns a symud,

-          archwilio ystod eang o symbyliadau a datblygu eu gallu i gyfleu a mynegi eu syniadau creadigol, a myfyrio ynghylch eu gwaith.

 

Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y disgyblion yn:

-          cael eu hannog i archwilio a datblygu y sgiliau corfforol sy’n hanfodol i gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau,

-          cael cyfle i fod yn greadigol a dychmygus mewn gweithgareddau gymnasteg a dawns,

-          dysgu sut i nofio, bod yn ddiogel a theimlo’n hyderus yn y dŵr a sut i ddarllen map neu ddilyn llwybrau mewn gweithgareddau antur,

-          cael cynnig i ddysgu sgiliau gemau a chwarae mewn tîm mewn gweithgareddau cystadleuol,

-          dechrau deall bod Addysg Gorfforol yn ymwneud â dysgu sut i deimlo’n iach a pharhau’n ffit.

 

ADDYSG GREFYDDOL

Y mae Addysg Grefyddol yn rhan o broses addysg eang sy'n helpu plant a phobl ifanc

i ddeall y byd, ac i'w galluogi i addasu eu hunain iddo.   Er mwyn cyrraedd yr amcan

dylai Addysg Grefyddol alluogi pob plentyn i ennill:-

-           gwybodaeth a dealltwriaeth o gredoau ac ymarferion crefyddol;

-           gwerthfawrogiad o’r perspectif crefyddol ar gwestiynau mawr bywyd ynghyd

a sefyllfaoedd moesol a phynciau cyfoes;

-           y cyfle i ffurfio barn a datblygu credoau, gwerthoedd a ffordd o fyw fydd

yn rhoi dealltwriaeth a  phwrpas i fywyd.

 

Mae gan rieni yr hawl i wneud cais i'w plentyn/plant gael eu heithrio o'r gwersi os

yw eu mynychu yn groes i'w crêd, ond rhaid gwneud hynny’n ffurfiol i’r pennaeth trwy ddatganiad ysgrifenedig.

Gweler hefyd drefniant ein gwasanaethau crefyddol.