Adroddiad Llywodraethwyr i Rieni 2014/15

Ysgol Glanrafon,

Yr Wyddgrug.

ADRODDIAD BLYNYDDOL

Y

LLYWODRAETHWYR I’R RHIENI.

GOVERNORS’ ANNUAL REPORT

TO

PARENTS.

2014 – 2015.

 

 

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y LLYWODRAETHWYR I’R RHIENI.

2014-2015

 

Pleser yw cael cyflwyno Adroddiad Blynyddol y Llywodraethwyr am y flwyddyn addysgol 2014 – 2015 i’ch sylw caredig, gan fawr obeithio y byddwch yn gweld ei gynnwys yn fuddiol a diddorol. O ganlyniad i Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion a ddaeth i rym ar Fai 4ydd. 2013, nid yw’n ofynnol bellach i Gyrff Llywodraethol gynnal cyfarfod blynyddol i rieni onibai bod 10% o holl rieni’r ysgol yn mynegi diddordeb i gynnal cyfarfod.

 

1. SWYDDOGION.

Clerc y Corff Llywodraethol yw Gareth Watson. Y cadeirydd yw Sheila Hughes a’r is gadeirydd yw Catherine Richards. Os ydych angen cysylltu ag un o’r swyddogion hyn ar unrhyw adeg, dylid gwneud hynny trwy’r ysgol yn unig mewn llythyr neu trwy alwad ffôn (01352 700384)

 

2. RHESTR Y LLYWODRAETHWYR.

Gweler Atodiad A.

 

3. GWARIANT YR ARIAN A DDERBYNNIR GAN YR AWDURDOD ADDYSG LLEOL.

Gweler Atodiad B.

ARIAN GAD.

Derbyniwyd y swm o £13,770 o arian GAD (Grant Amddifadedd Disgyblion) am y flwyddyn ariannol 2014 – 2015. Cyflogwyd un weinyddes llawn amser ac un ran amser ar gôst o £12,819 i weithio gydag unigolion a grwpiau o ddisgyblion allan o’r grant hwnnw. Defnyddiwyd y gweddill, sef £951 i brynu adnoddau darllen ychwanegol ar gyfer grwpiau o ddisgyblion.

Unig gostau a chynhaliaeth y Llywodraethwyr oedd £105 a ddefnyddiwyd at gostau’r clerc am 2014-2015.

Yn ogystal â chyllideb flynyddol yr ysgol (gweler Atodiad B am y cyfansymiau), cyfrannodd Pwyllgor Ffrindiau Glanrafon yn hael tuag at gostau’r cyflenwad o i pads, ac am eiriaduron i ddisgyblion Blwyddyn 6. Diolchir i Bwyllgor y Ffrindiau am eu haelioni bob amser.

Defnyddiwyd incwm o’r Clybiau Ben Bore ac ar ôl ysgol i dalu am amrywiaeth eang o offer a deunyddiau ychwanegol nad yw cyllideb arferol yr ysgol yn ddigonol i dalu amdanynt.

 

5. CYFARFOD BLYNYDDOL 2014.

Ni chynhaliwyd cyfarfod i drafod Adroddiad 2013-2014 am nad oedd unrhyw riant wedi mynegi diddordeb i gynnal un.

 

6. LLAWLYFR YR YSGOL.

Adolygwyd y llawlyfr am 2014-2015 yn unol â’r gofynion statudol, ac mae copiau o’r llawlyfr cyfredol ar gael yn yr ysgol bob amser.

 

7. RHESTR O DDYDDIADAU’R TYMHORAU AC AMSERAU’R SESIYNAU.

Gweler Atodiad C.

 

8. CYSYLLTIADAU’R YSGOL Â’R GYMUNED.

Trosodd, gwelir crynodeb o weithgareddau cymunedol yr ysgol yn ystod 2014-2015:

 • Fel bob amser, bu’r disgyblion yn dathlu dyddiau nodedig ag iddynt gysylltiadau Cymreig – megis Diwrnod Owain Glyndŵr, Diwrnod Santes Dwynwen a Gŵyl Ddewi (Eisteddfod Lenyddol).
 • Dathlu Diwrnod Cofio T.Llew Jones.
 • Dathlu Diwrnod y Llyfr pan ddaeth Angharad Tomos i gynnal sesiynau gyda disgyblion y Cyfnod Sylfaen.
 • Gwahoddwyd y rhieni i wasanaeth diolchgarwch Uned y Blynyddoedd Cynnar yn neuadd yr ysgol, a daeth Mr Gwilym Antur Edwrads i annerch disgyblion Blynyddoedd 1 – 6 yn eu gwasanaeth hwy yn y prynhawn yng Nghapel Ebenezer. Cafwyd cwmni aelodau o Gymdeithas y Pnawn, Capel Bethesda yn y gwasanaeth hwn.
 • Ymunodd y rhieni â ni yng nghyflwyniadau Nadolig holl ddisgyblion yr ysgol.
 • Cynrychiolwyd yr ysgol yng ngwasanaeth Nadolig y Cymdeithasau Cymraeg yng nghapel Bethesda, a bu’r disgyblion yn canu yn seremoni troi goleuadau Nadolig y dref ymlaen ac yng Nghartref Henoed y Bwthyn.
 • Trwy gydol y flwyddyn, cyfranogodd y disgyblion yn helaeth yng ngweithgareddau’r Urdd yn lleol a chenedlaethol trwy gyfrwng ymweliadau â’r tri gwersyll, cystadlaethau mewn amrywiaeth o feysydd.
 • Bu nifer fawr o’n disgyblion yn cystadlu yn Eisteddfod Treuddyn a chynrychiolwyd yr ysgol yn llwyddiannus gan dri pharti (Llefaru, Cerdd Dant a Gwerin) yng Ngŵyl Gerdd Dant Cymru yn Rhosllanerchrugog.
 • Cafodd y rhieni wahoddiad i ymuno â ni mewn prynhawn ffarwelio gyflwynwyd gan ddisgyblion Blwyddyn 6.
 • Bu côr yr ysgol yn cymryd rhan mewn cyngerdd elusennol yn Theatr Clwyd.
 • Bu’r ysgol yn weithgar iawn yn codi arian at wahanol elusennau ac achosion da yn ystod y flwyddyn, sef fel a ganlyn - Nyrsys McMillan - £1,171.98, Plant mewn Angen - £350, Cronfa Achub y Plant - £250, Ysbyty’r Wyddgrug - £460, Sefydliad y Galon - £150, Comic Relief - £270, Daeargryn Nepal - £500, Eisteddfod  Genedlaethol yr Urdd 2016 – £250. Mae ein diolch yn fawr i bawb am eu haelioni bob amser.
 • Ceir cysylltiad agos rhwng yr ysgol hon ac ysgolion Cymraeg eraill y sir. Bu disgyblion o Ysgol Maes Garmon yma ar brofiad gwaith yn ystod Tymor yr Haf.
 • Mae gan yr ysgol gysylltiad agos a pherthynas dda gyda’r heddlu yn lleol, ac ymwela’r swyddog cyswllt yn dymhorol i roi sgwrs i ddisgyblion Blynyddoedd 2,4 a 6.
 • Defnyddiwyd yr ysgol gan y Clwb Dawnsio a Chadw’n Heini, Dosbarth Ffitrwydd, Capel Ebenezer, Consortiwm Addysgol Gogledd Cymru, Adran yr Urdd a phwyllgorau Cylch a Rhanbarthol ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2016 yn ystod y flwyddyn.
 • Mae’r ysgol yn cyfrannu’n fisol i Bapur Fama, papur bro Cymraeg yr ardal, a cheir cyfeiriadaeth gyson yn y wasg Saesneg leol at yr ysgol.
 • Daeth nifer o ymwelwyr i weithio gyda grwpiau o ddisgyblion yr ysgol yn ystod y flwyddyn megis gweithdy barddoniaeth gydag Aled Lewis Evans, Mair Tomos Ifans i drafod chwaraeon buarth, a Prosiect Patagonia - dan nawdd Menter Iaith Sir y Fflint.
 • Mae gan yr ysgol berthynas weithio dda iawn gyda gwahanol asiantaethau addysgol o fewn y sir.
 • Cafwyd ymweliadau cyson gan gwmni Techniquest a’r Bwdd Dŵr.
 • Bu aelodau o Gyngor yr Ysgol yn cymryd rhan mewn fforymau tymhorol ar gyfer cynghorau ysgolion y dref.
 • Daeth cynrychiolydd o’r Gwasanaeth Tân i roi cyflwyniad ar ddiogelwch tân mewn sesiwn i ddisgyblion Blwyddyn 5.
 • Bu côr yr ysgol yn cystadlu yng nghystadleuaeth Carol yr Ŵyl ar raglen deledu Pnawn Da a llwyddo i ddod yn ail.
 • Daeth dosbarth o ddisgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn fuddugol mewn cystadleuaeth creu baneri ar gyfer Gŵyl Fwyd Yr Wyddgrug gan ennill gwobr ariannol i’r ysgol.
 • Daeth un disgybl yn fuddugol mewn cystadleuaeth a drefnwyd gan Adran Arlwyo’r sir, i ddylunio pryd o fwyd - ac a ddefnyddir bellach ar fwydlenni ysgolion y sir.
 • Cyfranogodd yr ysgol mewn cystadleuaeth Ddylunio a drefnwyd gan gwmni cyfreithwyr yn y dref a bydd y gwaith buddugol yn cael ei arddangos yn swyddfeydd y cwmni hwnnw o hyn ymlaen.
 • Yn ystod y flwyddyn, aeth gwahanol ddisgyblion/adrannau ar ymweliadau addysgol i amrywiol gyrchfannau megis Lerpwl, Castell Y Waun, DangerPoint, Llandudno a Theatr Clwyd.
 • Aeth grwpiau o ddisgyblion i fwynhau cyngherddau offerynnol gan Ensemble offerynnol Sir y Fflint a Cherddorfa’r BBC.
 • Mae cynrychiolwyr o fudiad Agathos wedi bod yn cynnal gwasanaethau’n rheolaidd gyda holl ddisgyblion yr ysgol yn ystod y flwyddyn.

 

9. CANLYNIADAU ASESIADAU STATUDOL Y CYFNOD SYLFAEN A CHYFNOD ALLWEDDOL 2 – HAF 2015.

Gweler Atodiad CH

 

10. TARGEDAU A OSODWYD GAN YR YSGOL AR GYFER CANLYNIADAU  2016 & 2017.

Gweler Atodiad D.

 

11. GWYBODAETH AM BRESENOLDEB 2014-2015.

Gweler Atodiad DD.

 

12. DARPARIAETH CHWARAEON YR YSGOL AM 2014-2015.

Pêl droed.

Cynhaliwyd clybiau pêl droed wedi oriau ysgol ar gyfer disgyblion y ddau Gyfnod Allweddol ar bnawniau Llun a Iau.

Bu tîmau o’r ysgol yn cystadlu mewn amrywiol ornestau yn ystod y flwyddyn gan gynnwys twrnament yr Urdd i fechgyn a merched, cynghrair Bwcle/Wyddgrug a chystadlaethau Tom Roberts a Ron Bishop.

Pêl rwyd.

Cynhaliwyd clwb wythnosol ar ddiwedd y dydd ar bnawn Iau trwy gydol y flwyddyn dan ofal dwy o athrawesau’r ysgol.

Bu tȋm yr ysgol yn cystadlu’n llwyddiannus  mewn amrywiol ornestau megis yr un leol i Fwcle/Wyddgrug a’r Urdd yn rhanbarthol. Enillodd y tîm ei ffordd drwodd i’r rownd genedlaethol yn Aberystwyth yng nghystadleuaeth yr Urdd ynghyd â rownd derfynol genedlaethol yng Nghaerdydd.

Rygbi

Cynhaliwyd clwb dan ofal un o athrawon yr ysgol ar ddiwedd y dydd ar bnawn Iau.

Eleni eto, bu tîm yr ysgol yn cystadlu’n frwdfrydig mewn twrnamentau lleol a Champau’r Ddraig yn ystod y flwyddyn. Bu’r ysgol yn cymryd rhan yn nhwrnament yr Urdd hefyd.

Rownderi

Mwynhaodd disgyblion hynaf yr ysgol hyfforddiant yn y maes hwn yn ystod misoedd yr haf. Am y tro cyntaf, cynhaliwyd Clwb Rownderi ar ôl ysgol, dan ofal yr athrawon.  Bu tî yr ysgol yn fuddugol yn y gystadleuaeth sirol. Yn anffodus, oherwydd anwadalwch y tywydd, ni fu’n bosib cynnal y gystadleuaeth flynyddol ar gyfer yr ysgolion cynradd Cymraeg.

Nofio.

Bu dosbarthiadau o ddisgyblion Cyfnod Allweddol 2 yn derbyn hyfforddiant nofio yng Nghanolfan Chwaraeon y dref yn ystod y flwyddyn. Bu tîm o’r ysgol yn cystadlu yng ngala nofio rhanbarthol yr Urdd ac un Bwcle/Wyddgrug.

Mabolgampau

Llwyddwyd i gynnal diwrnod o fabolgampau yn yr ysgol ar gyfer disgyblion

Blwyddyn 1 – 6 a bore o weithgareddau ar gyfer disgyblion Uned y Blynyddoedd Cynnar. Bu tȋm o’r ysgol hefyd yn cystadlu ym mabolgampau blynyddol yr Urdd cyn yr haf.

Pêl osgoi.

Cynhaliwyd twrnament Pêl osgoi dan nawdd yr Urdd yn rhanbarthol ac aeth tȋm o’r ysgol i gystadlu yn y gystadleuaeth hon hefyd, gan fwynhau’r profiad yn fawr. Bu tîm o’r ysgol yn cymryd rhan yng Ngŵyl Chwaraeon Sir y Fflint.

Treiathlon.

Aeth nifer o ddisgyblion i gyfranogi yng ngweithgaredd Gwaith Dur TATA sef treiathlon yn y Ganolfan Chwaraeon leol.

Clybiau Chwaraeon.

Darparwyd amrywiaeth o glybiau chwaraeon ar gyfer y disgyblion wedi oriau ysgol yn ystod y flwyddyn. Darparwyd clybau pêl droed, rygbi, rownderi, tenis, athletau ac aun amrywiol.

 

Sicrheir fod pob plentyn yn derbyn dwy wers Addysg Gorfforol bob wythnos, gyda’r cyfan wedi’i amserlennu’n briodol i sicrhau trosraniad cywir ar gyfer y gwahanol weithgareddau.

 

13. POLISIAU’R YSGOL.

Addasir y polisiau cwricwlaidd a rheolaethol yn rheolaidd er mwyn sicrhau eu cyfoesedd, ac fe’u cadarnheir gan y Corff Llywodraethol yn unol â’r rhaglen adolygu a ddarperir. Mae copi ohonynt ar gael yn y Gymraeg a’r Saesneg yn yr ysgol ar ôl gwneud trefniadau o leiaf dridiau ymlaen llaw. Mae copi llawn o weithdrefnau codi cŵyn yr ysgol ar gael i unrhyw un sy’n dymuno derbyn copi ohono trwy gysylltu â’r ysgol ymlaen llaw.

 

14. TREFNIADAETH Y CWRICWLWM.

Ysgol gynradd cyfrwng Cymraeg ar gyfer disgyblion 3-11 oed yw Ysgol Glanrafon. Mae’r rhai 3-7 oed yn ddisgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, lle y gwelir y Meithrin a’r Derbyn yn cyd-weithio fel Uned y Blynyddoedd Cynnar a disgyblion Blwyddyn 1 a 2 yn gweithio fel Uned dan 7.

Mae’r disgyblion yn trosglwyddo i Gyfnod Allweddol 2 pan fyddant yn saith oed. Yma eto, mae disgyblion Blwyddyn 3 a 4 a disgyblion Blwyddyn 5 a 6 yn cyd-weithio’n agos. Golyga hyn bod cyd gynllunio manwl a chyson yn digwydd rhwng staff addysgu y blynyddoedd dysgu.

Ers Medi 2011, mae gweithredu egwyddorion y Cyfnod Sylfaen yn statudol yn holl ysgolion Cymru ar gyfer pob disgybl dan 7 oed. Felly, sylfeinir y cwricwlwm yn y Cyfnod Sylfaen ar feysydd Llythrennedd, Rhifedd, Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r byd, Datblygiad corfforol, Datblygiad Creadigol a Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac mrywiaeth. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau’r disgyblion trwy amrywiaeth o brofiadau a gweithgareddau ysgogol wedi’u seilio ar thêmau.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, caiff holl bynciau’r cwricwlwm – Cymraeg, Saesneg, Mathemateg, Gwyddoniaeth, Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu, Hanes, Daearyddiaeth, Dylunio a Thechnoleg, Addysg Gorfforol, Cerddoriaeth ac Addysg Grefyddol eu haddysgu i’r disgyblion gyda’r canran priodol o amser wedi’i ddynodi i bob pwnc i ateb y gofynion statudol.

Ers Medi 2013, mae Fframweithiau Llythrennedd a Rhifedd statudol yn cael eu plethu i mewn i weithgareddau’r cwricwlwm.

Caiff disgyblion 7 ac 11 oed eu hasesu yn y pynciau craidd -Llythrennedd, Rhifedd a Phersonol a Chymdeithasol yn y Cyfnod Sylfaen, ac mewn Cymraeg, Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2. Ers Haf 2013, mae disgyblion Blynyddoedd 2-6 yn cael eu profi mewn darllen a rhifedd ym mis Mai yn flynyddol. Mae’r asesiadau hyn yn statudol ymhob ysgol yng Nghymru.

15. ADRODDIAD ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL 2014-2015

Cymerodd Mrs C. Roberts drosodd oddi wrth Mrs M. Roberts fel cydlynydd ADY yr ysgol ym Medi 2014.

O fewn tri diwrnod sydd wedi’i ddynodi ar gyfer ADY, llwyddwyd eleni eto i gynnal arolygon mewnol, asesiadau a chyfarfodydd gydag asiantaethau allanol. Cafodd disgyblion o Flwyddyn 1 i 6 gymorth (mewn grwpiau bach) gan yr ALNCo gyda’u llythrennedd mewn stafell ddynodedig yng nghorff yr ysgol.

Mae’r addysgu yn digwydd dros dridiau – dau ddiwrnod a hanner o addysgu grwpiau a hanner diwrnod o weinyddu/asesu/monitro. Yn y sesiynau monitro, cafwyd cyfle i edrych ar sut mae’r gwahanol dargedau sy’n cael eu llunio i wahanol ddisgyblion gan asiantaethau allanol, yn gweithio a’u plethu at ein targedau ni, fel ysgol. Cafodd yr ystafell fach ei hamserlennu fel bod disgyblion oedd angen therapi yn cael amser tawel i weithio ar dargedau allan o’r ystafell ddosbarth.

Cafwyd chwe chyfarfod grŵp o ALNCOs ysgolion mawr Yr Wyddgrug gyda seicolegydd addysg – un bob hanner tymor i greu strategaethau/ffordd ymlaen ar gyfer un disgybl penodedig o bob ysgol bob tro. Defnyddiwyd argymhellion y grŵp yma fel cynllun gweithredu gan y Seicolegydd Addysg. Cafwyd sawl cyfarfod blynyddol ac achlysurol am ddisgyblion yn ystod y flwyddyn gydag asiantaethau allanol a rhieni. Cafodd pob rhiant wahoddiad i drafod targedau penodol eu plentyn gyda’r athro/awes dosbarth i roi mewnbwn i’r Rhaglenni Addysg Unigol.

Yn ogystal â hyn, cafwyd dau arolwg mewnol o’r holl ddisgyblion sydd ar y gofrestr, ddwywaith yn ystod y flwyddyn. Yn ystod yr arolygon hyn, roedd cyfle i’r athrawon dosbarth drafod y disgyblion gyda’r ALNCo, i dynnu rhai o’r gofrestr a chynnwys rhai eraill o’r newydd i dderbyn cefnogaeth.

Ar ddechrau’r flwyddyn addysgol, paratôdd yr ALNCo nodiadau ar bob disgybl sydd ar gofrestr ADY yr ysgol i’w rhannu gyda’r athrawon dosbarth yn ogystal ag athrawon llanw.

Mynychodd yr ALNCo nifer o gyfarfodydd buddiol yn ystod y flwyddyn.

 

16. DARPARIAETH AR GYFER  ANGHENION PENODOL.

Darperir yn briodol ar gyfer pob plentyn yn ddiwahan yn yr ysgol hon. Ni wahaniaethir ar sail lliw, iaith, anabledd na chefndir ethnig neu gymdeithasol. Caiff pob disgybl, waeth beth fo’i allu ef/hi yr un cyfleoedd i ddatblygu i’w llawn potensial. Darperir yn wahaniaethol ar gyfer disgyblion yn unol â’u galluoedd o fewn y dosbarthiadau. Mae Cynllun Hygyrchedd cyfredol ar gael gan yr ysgol, ac mae’r adeilad yn hygyrch ar gyfer cadeiriau olwyn, a cheir dau doiled penodedig ar gyfer yr anabl yn yr ysgol.

 

17. DEFNYDD O’R GYMRAEG YN YR YSGOL.

Ysgol benodedig Gymraeg yw Ysgol Glanrafon – yn un o bump ysgol gynradd ac un uwchradd Gymraeg yn Sir y Fflint. Y Gymraeg yw iaith cyfathrebu ac addysgu’r ysgol hon ac erbyn y bydd y disgyblion yn gadael yr ysgol, byddant oll yn gwbl ddwyieithog ac yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg.

 

18. DARPARIAETH CYFLEUSTERAU TOILEDAU’R YSGOL

Caiff holl flociau toiledau’r ysgol eu glanhau yn ddyddiol. Bydd safon y glanweithdra yn cael ei fonitro’n gyson er mwyn sicrhau bod y safon yn cael ei gynnal.  Bloc toiledau bechgyn Cyfnod Allweddol 2 yw’r un olaf i fod wedi cael ei adnewyddu – a hynny yn Haf 2013. Mae bloc toiledau yr Uned dan 7 yn parhau i fod angen ei adnewyddu eto.

GOVERNING BODY’S ANNUAL REPORT TO PARENTS.

2014 - 2015

It is with pleasure that the Governors’ Annual Report for the 2014-2015 academic year is presented for your kind attention, hoping that you will find its content useful and interesting. As a result of the Standards and Organisation of Schools Act operational from May 4th. 2013, it is no longer an obligation for Governing Bodies to hold an annual meeting unless 10% of the whole school’s parents express an interest to have such a meeting.

 1. OFFICIALS.

The clerk to the Governing Body is Gareth Watson. The chairperson is Sheila Hughes and the vice chairperson is Catherine Richards. If you need to contact any of the officials at any time, this should be done via the school only by means of a letter or phone call. (01352 700384)

 

 1. LIST OF GOVERNORS.

See Appendix A

 

 1. EXPENDITURE OF MONEY RECEIVED FROM THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.

See Appendix B

PDG GRANT.

The sum of £13,770 was received from the PDG (Pupil Deprivation Grant) for the 2014 – 2015 financial year. One full time and one part time classroom assistants were employed at a cost of £12,819, to work with individuals and groups of pupils from the grant. The rest, £951 was used to buy additional reading materials for groups of pupils.

The only expenditure for the year was a honorarium of £105 for the clerk for 2014-2015.

As well as the annual budget for the school (see Appendix B for the breakdown), the Friends of the School committee made a substantial contribution towards the purchase of i pads and for dictionaries for Year 6 pupils. The committee is thanked for their generosity at all times.

Income from the Morning and After School clubs was used to pay for a variety of additional equipment that the school’s annual budget is not sufficient to pay for.

 

 1. 2014 ANNUAL MEETING.

No meeting was held to discuss the 2013-2014 report as no parent had expressed an interest in having one.

 

 1. SCHOOL PROSPECTUS.

The prospectus was reviewed for 2014-2015 in accordance with statutory legislation, and copies of the current prospectus is available in school at all times.

 1. LIST OF TERM DATES AND SCHOOL SESSIONS.

See Appendix C.

 

 1. LINKS WITH THE COMMUNITY.

Below is a summary of the school’s community links during 2014-2015 –

-          As always, the pupils celebrated noteable Welsh cultural activities such as Owain Glyndŵr’s Day, St. Dwynwen’s Day and St. David’s Day (with a literary Eisteddfod).

-          Commemorate T. Llew Jones Memorial Day.

-          World Book Day in the presence of Angharad Tomos who came to lead  sessions with the Foundation Phase pupils.

-          Parents were invited to the Early Years Unit’s Harvest Thanksgiving service in the school hall, and Mr Gwilym Antur Edwards came to address the Years 1-6 pupils in their service in Ebenezer Chapel in the afternoon. Members of Bethesda Chapel’s Afternoon Society attended this service.

-          Parents joined us for all the pupils’ Christmas presentations.

-          The school was represented at the Mold Welsh Societies Christmas service at Bethesda Chapel. Pupils sang at the turning on of the Mold Christmas lights ceremony and at the Bwthyn home for the elderly.

-          Throughout the year, the pupils participated widely in Urdd activities by visiting the three camps, sporting activities and the Eisteddfod.

-          A large number of our pupils competed at Treuddyn Eisteddfod, and three parties (Recitation,Cerdd Dant and Folk song) represented the school with much success in the National Cerdd Dant Festival at Rhosllanerchrugog.

-          Parents were invited to join us in the Year 6 Farewell event.

-          The school was very active in collecting money towards various charities and good causes during the year, as follows – McMillan Nurses - £1,171.98, Children in Need - £350, Save the Children - £250, Mold Hospital - £460, Heart Foundation - £150, Comic Relief - £270, Nepal Earthquake - £500, 2016 Urdd National Eisteddfod - £250. Everyone is thanked for their generosity at all times.

-          The school has a close link with the other Welsh medium primary schools in the county, as well as Ysgol Maes Garmon. Pupils from Ysgol Maes Garmon undertook work experience here in the Summer Term.

-          The school has a close relationship, and good communication with the local police, and the school’s police liaison officer visits the school on a termly basis to address the Years 2, 4 and 6 pupils.

-          The school was used by Dancing and Fitness Clubs, Ebenezer Chapel, North Wales Educational Consortium, the Urdd Adran and the local, regional and 2016 National Urdd Eisteddfod committees.

-          We contribute on a monthly basis to Papur Fama, the Welsh community newspaper and regular references are made to the school in the local English medium media.

-          A number of guests came to work with the pupils e.g. Aled Lewis Evans who did a poetry workshop, Mair Tomos Ifans who undertook playtime games and Patagonia project organised by the Flintshire Language Initiative.

-          The school has a very good working relationship with the various educational agencies within the county.

-          Regular visits were made by the Techniquest company and the Water Board.

-          Members of the School’s Council met with members of Mold Town Council in forums during the year.

-          A representative from the Fire Service came to give a presentation regarding fire safety in a session with Year 5 pupils.

-          During the year, various classes/departments went on educational outings to destinations such as Liverpool, Chirk Castle, DangerPoint, Llandudno and Theatr Clwyd.

-          Groups of pupils went to enjoy instrumental concerts by the Flintshire Instrumental Ensemble and the BBC Orchestra.

-          The school’s choir competed in a carol competition on the Pnawn Da programme on S4C and came a close second.

-          A class of Years 5 and 6 pupils won a banner competition organised by the Mold Food Festival winning a monetory prize for the school.

-          One pupil was triumphant in designing a meal for the Flintshire Catering service and the meal is now on the school meals menu for Flintshire schools.

-          A local legal business organised an event where the older pupils were invited to create artwork for their offices in the business in Mold.

-          Representatives of Agathos have held services with all the school’s pupils regularly during the year.

 

 1. STATUTORY NATIONAL ASSESSMENT FOR FOUNDATION PHASE AND KEY STAGE 2 – SUMMER 2015

See Appendix CH

 

 1. TARGETS SET BY SCHOOL FOR 2016 & 2017 RESULTS.

See Appendix D

 

 1. ATTENDANCE INFORMATION FOR 2014-2015.

See Appendix DD.

 

 1. GAMES AND SPORTING ACTIVITIES.

Football.

Football clubs were held after school hours for pupils of both Key Stages on Monday and Thursday afternoons.

Teams from school competed in various competitions during the year, including the Urdd tournament for boys and girls, Mold/Buckley league and Tom Roberts and Ron Bishop competitions.

Netball.

An after school club was held on Thursday afternoons throughout the year organised by two teachers.

The school’s team participated in various tournaments such as the local Mold/Buckley  and the regional Urdd – winning their way through to the Urdd National round at Aberystwyth and a national competition in Cardiff.

Rugby.

Again this year, the school team competed enthusiastically in the local and Dragon Sports competitions during the year. The school also participated in the Urdd competition.

Rounders.

The school’s older pupils enjoyed training in this sport during the summer months. For the first time, an after school rounders club was held. The school’s team won the county competition. Unfortunately, due to the weather conditions, it was not possible to hold the annual event for the Flintshire Welsh schools.

Swimming.

Classes of Key Stage 2 pupils received swimming lessons in the town’s Sports Centre during the year. A team from school participated in the county Urdd and Mold/Buckley galas.

Athletics.

A day of athletics was held for Years 1-6 pupils and a morning of sporting activities for the Early Years Unit’s pupils. A team from school competed at the Urdd competition before the summer.

Dodgeball.

For the first time, a Dodgeball tournament was organised by the Urdd, and a team from the school very much enjoyed participating in the activity.

Triathlon.

A number of the school’s pupils participated in the TATA Steel Triathlon at the local sports centre.

Sports clubs.

A variety of after school sports clubs were provided for the pupils during the year. These included football, rugby, rounders, tennis and athletics.

It is ensured that every child participates in two Physical Education lessons every week, with all lessons being appropriately time-tabled for the various activities.

 

 1. SCHOOL POLICIES.

Curricular and managerial policies are regularly modified and ratified by the Governing Body as required. Copies of the policies are available at school if requested, requiring at least three day notice. A full copy of the Complaints Procedure is available to anyone who contacts the school to ask for a copy.

 

 1. CURRICULUM  ORGANISATION.

Ysgol Glanrafon is a designated Welsh medium primary school for 3-11 year old pupils. The 3-7 year old pupils are in the school’s Foundation Phase, where the Nursery and Reception pupils work as an Early Years Unit and Years 1 & 2 pupils who work as an Under 7’s Unit.

The pupils transfer to Key Stage 2 when they are 7 years old. Here again Years 3 & 4 pupils and Years 5 & 6 pupils work very closely. This means that detailed and constant planning occurs between the staff of all the teaching years.

The implementation of the Foundation Phase is statutory for every child under 7 years of age in Wales. The Foundation Phase curriculum is based on Literacy, Numeracy, Knowledge and Understanding of the world, Physical development, Creative development and Personal, Social, Welfare and Diversity. Emphasis is placed on developing the pupils’ skills by means of  motivating experiences and activities based on various themes.

In Key Stage 2, all of the curriculum subjects – Welsh, English, Mathematics, Science, Information Technology, History, Geography, Design and Technology, Physical Education, Music and Religious Education are taught ,with the allocated times for each subject meeting the statutory requirements.

Since September 2013, the statutory Literacy and Numeracy Frameworks are intergrated into the curricular activities.

7 and 11 year old pupils are assessed in the core subjects – Literacy, Numeracy and Personal and Social skills for the Foundation Phase and in Welsh, English, Mathematics and Science at the end of Key Stage 2. Since Summer 2013, Years 2 – 6 are assessed annually in reading and numeracy. These assessments are statutory for every school in Wales.

 

 

 

 1. ADDITIONAL EDUCATIONAL NEEDS REPORT 2013-2014

From September 2014, Mrs C. Roberts has taken over from Mrs M. Roberts as the school’s ALNCO.

Within the three days allocated for ALN, we succeeded again this year to have internal reviews, assessments and meetings with external agencies. Pupils from Years 1 – 6 were supported (within small groups) for their Literacy skills by the ALNCo in the designated room within the school.

The teaching took place over three days – two and a half days of teaching groups and half a day administration/assessing/monitoring. In the monitoring sessions, there was an opportunity to see how the various targets set for individual pupils by external agencies work and interweave into our targets, as a school. The small room was timetabled so that pupils needing therapy have quiet time to work on targets away from the classroom.

Six meetings of the large Mold schools were held with the educational psychologist – one per halg term to create strategies/way forward for an individual child from every school each time. The suggestions given at these meetings were used as an action plan by the Educational Psychologist. A number of annual and occasional meetings regarding pupils were held during the year with external agencies and parents. Each parent had an opportunity to discuss their child’s specific targets with the class teacher and have an input into the Individual Education Programmes.

As well as this, two internal audits of all the pupils on the school’s ALN register were held during the year. During these reviews, there was an opportunity for the class teachers to discuss the pupils with the ALNCo, to take some off the register and to include some additional ones to receive support.

At the beginning of the academic year, the ALNCo prepared notes on each of those pupils on the ALN register to share with their class teachers and any supply teachers.

 

 1. PROVISION FOR SPECIFIC NEEDS.

Suitable provision is made for all pupils. We do not discriminate on the basis of colour, language, disability or ethnic or social background. All pupils, whatever their ability, are given the same opportunity to develop to their full potential. We offer differential provision according to ability within classes.

A current Accessibility Plan exists at school. The building is accessible for the disabled, and two specific toilets are available for their use.

 

 1. THE USE OF WELSH IN SCHOOL.

Ysgol Glanrafon is a designated Welsh medium school – one of five primary and one secondary Welsh schools in Flintshire. The language of communication and teaching in this school is Welsh, and by the time the pupils leave the school at 11 years of age, they are totally billingual, being fluent in both Welsh and English.

 

 1. TOILET FACILITIES.

All of the school’s toilets blocks are cleaned on a daily basis. The standard of hygiene is regularly monitored in order to ensure that the standard is maintained. During the 2013 Summer holiday, the Education Authority paid for the restoration of the key Stage 2 boys toilets. The Under 7’s Unit’s toilet block is in need of renovation within the school.

 

 

 

 

 

 

(Atodiad/Appendix A)

 

Aelodaeth y Corff Llywodraethol – Governing Body membership

 

 

Apwyntiwyd/Appointed.

 

 

Cadeirydd/Chair. Sheila Hughes             05/11              Cymunedol & A.D.Y

Community & A.Needs.

Pennaeth/Head :          Llinos Mary Jones

 

Einir Huws                     10/12             Cynrychiolwyr athrawon

Nesta Gibson                10/11             Teachers representative

(yn ystod secondiad Mr G. Jones

During Mr G Jones’ secondment)

Ann Joseph                   10/11             Cynrychiolydd staff nad

ydynt yn dysgu/Non teaching staff rep

Richard Powell             11/12             Cynrychiolydd y Rhieni/

Mair Searson                 11/12             Parents' Representatives

Ceridwen Hughes         11/11                         “          “

Alexandra N.-Howe     11/11                         “          “

Bethan Williams            11/13                                    

 

Richard Knight             06/13             Cymunedol/Community

Gron Morris                  01/13                         "           "

Tim Maunders               01/12                         “          “

 

Ffion Hampson             05/13             A.A.Ll./ L.E.A

Darren Morris                06/11             A.A.Ll./L.E.A.

Catherine Richards       06/12                         “                                             

 

Gareth Watson                                    Clerc/Clerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atodiad/Appendix B

 

287 YSGOL GLANRAFON

Datganiad Ariannol 2014/2015 Financial out turn

Penawd Cyllideb

Budget heading

Cyllideb

Budget

2014/2015

Gwariant

Expenditure

2014/2015

Gwahaniaeth

DIFF+

OR (-)

 

Balans o

Balance from 2013/14

 

61,679

 

 

 

61,679

Gwahaniaeth nifer disgyblion

Pupil no. adjustustment

 

-4,351

 

 

-4,351

Cyfanswm balans/Total balances

 

57,328

 

-4,351

 

Cyflogedig

Employees

 

717,549

 

988,257

 

-270,708

 

Cyfanswm anuniongyrchol/Total indirect employee

 

-

 

815

 

-815

Safle/Premises

62,272

64,408

-2,136

Cyfanswm cludiant/Total transport costs

 

-

 

-718

 

-718

Cyflenwadau

Supplies

 

134,764

 

27,007

 

+107,757

Cyfanswm asiantaeth/Third party payments

 

1,394

 

2,093

 

- 699

Cefnogaeth costau cyfan/Total support costs

 

22,602

 

29,911

 

-7,309

Buddsoddiad y balans/Capital financing

 

-

 

3,787

 

3,787

Cyfanswm incwm/Total income

-

185,343

 

+185,343

CYFANSWM

TOTAL

2012/2013

 

995,909

 

931,653

 

64,256

 

 

 

 

 

 

 

Atodiad/Appendix C.

DYDDIADAU TYMHORAU 2015 – 2016 TERM DATES.

Tymor yr Hydref – Autumn Term 2015.

01.09.15 Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – In service training day.

02.09.15          Ysgol yn ail agor – School re-opens.

09.10.15Diwrnod hyfforddiant mewn swydd – In service training day

23.10.15          Ysgol yn cau i’r disgyblion ar gyfer y gwyliau hanner tymor – 

School closes for the pupils for the half term holiday.

02.11.15          Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r hanner tymor – School re-

opens after the half term holiday.

18.12.15          Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig – School closes for the Christmas

Holiday

Tymor y Gwanwyn – Spring Term 2016

04.01.16         Ysgol yn ail agor – School re-opens.

12.02.16         Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the

half term holiday.

22.02.16         Ysgol yn ail agor ar ôl y gwyliau hanner tymor – School re-

opens after the half term holiday.

24.03.16Ysgol yn cau am wyliau’r Pasg – School closes for the Easter

holiday.

Tymor yr Haf – Summer Term 2016

11.04.16Ysgol yn ail agor – School re-opens

02.05.16Gŵyl y Banc – gwyliau undydd – Spring Bank holiday.

27.05.16Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the

half term holiday.

06.06.16          Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r hanner tymor – School re-

opens following the half term holiday.

15.07.16          Ysgol yn cau am wyliau’r haf – School closes for the summer

Holiday.

 

SESIYNAU’ R YSGOL – SCHOOL SESSIONS.

 

8.50                 Ysgol yn dechrau – School starts.

10.15-10.30     Egwyl chwarae – Uned dan 7 – Under 7’s play time.

10.30-10.45     Egwyl chwarae – Cyfnod Allweddol 2 – Key Stage 2 play time.

12 – 1 p.m.      Amser cinio – Lunch hour.

2-2.10 p.m.      Egwyl – Cyfnod Sylfaen - Break – Foundation Phase.

2.10-2.20 p.m. Egwyl – Cyfnod Allweddol 2 – Break – Key Stage 2.

3 p.m.              Ysgol yn gorffen – Cyf Sylfaen – School finishes – Foundation Phase.

3.15 p.m.         Ysgol yn gorffen – C.A. 2 – School finishes – K.S. 2

Atodiad/Appendix CH

Canlyniadau Asesiadau Diwedd Cyfnod Sylfaen a Chyfnod Allweddol 1 a 2 –

Haf 2015

End of Foundation Phase and Key Stage 2 Assessment results - Summer 2015

 

 

a)Diwedd Cyfnod Sylfaen – End of Foundation Phase- 30 o ddisgyblion/pupils

 

Mae Deilliant 4 yn cyfateb yn fras i Lefel 1, Deilliant 5 yn cyfateb yn fras i Lefel 2 a Deilliant 6 yn cyfateb yn fras i Lefel 3 y cwricwlwm cenedlaethol.

Outcome 4 is vaguely equivalent to Level 1, Outcome 5 is vaguely equivalent to Level 2 and Outcome 6 being vaguely equivalent to Level 3 of the national curriculum.

Datblygiad Ieithyddol – Language development.

 

Ysgol - School

Teulu - Family

AALl - LEA

Cenedlaethol -National

Deilliant/Outcome 4

3.3%

 

 

 

Deilliant/Outcome 5

56.7%

52.7%

52.0%

54.4%

Deilliant/Outcome 6

40.0%

41.3%

39.2%

36.9%

Deilliant/Out. 5+

96.7%

94.0%

91.2%

91.3%

Datblygiad Mathemategol – Mathematical development.

 

Ysgol – School

Teulu – Family

AALl – LEA

Cenedlaethol –National

Deilliant/Outcome 4

3.3%

 

 

 

Deilliant/Outcome 5

56.7%

56.9%

56.0%

55.4%

Deilliant/Outcome 6

40.0%

38.6%

34.2%

34.3%

Deilliant/Out. 5+

96.7%

95.5%

90.2%

89.7%

Datblygiad Personol a Chymdeithasol – Personal and Social development.

 

 

Ysgol - School

Teulu - Family

AALl - LEA

Cenedlaethol -National

Deilliant/Outcome 4

0.0%

 

 

 

Deilliant/Outcome 5

13.3%

28.7%

34.8%

38.8%

Deilliant/Outcome 6

86.7%

69.0%

60.8%

56.0%

Deilliant/Out. 5+

100%

97.7%

95.6%

94.8%

Dangosydd Pwnc y Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Indicator.

 

 

Ysgol -School

Teulu –

Family

AALl

LEA

Cenedlaethol

National

Dangosydd y Cyfnod Sylfaen – Foundation Phase Indicator

 

93.3%

 

92.2%

 

87.0%

 

86.8%

b) Cyfnod Allweddol 2 - Key Stage 2 - 33 o ddisgyblion/pupils.

Cymraeg - Welsh

 

Ysgol – School

Teulu – Family

AALl – LEA

Cenedlaethol -National

Lef/Lev. 3

10.0%

 

 

 

Lef/Lev. 4

40.0%

52.5%

49.3%

49.7%

Lef/Lev. 5

50.0%

39.7%

38.6%

38.0%

Lef. 4+/Lev.4+

90.0%

92.2%

87.9%

87.7%

 

Saesneg – English

 

Ysgol - School

Teulu - Family

AALl – LEA

Cenedlaethol -National

Lef/Lev. 3

10.0%

 

 

 

Lef/Lev. 4

26.7%

46.1%

48.9%

48.8%

Lef/Lev. 5

63.3%

47.3%

41.2%

40.8%

Lef. 4+/Lev.4+

90.0%

93.4%

90.1%

89.6%

 

Mathemateg – Mathemateg.

 

Ysgol - School

Teulu - Family

AALl – LEA

Cenedlaethol -National

Lef/Lev 2

3.0%

 

 

 

Lef/Lev. 3

10.0%

 

 

 

Lef/Lev. 4

36.4%

45.8%

49.2%

49.0%

Lef/Lev. 5

50.0%

47.8%

41.7%

41.2%

Lef. 4+/Lev.4+

86.4%

93.6%

90.9%

90.2%

Gwyddoniaeth – Science

 

Ysgol - School

Teulu - Family

AALl – LEA

Cenedlaethol -National

Lef/Lev. 2

3.0%

 

 

 

Lef/Lev. 3

3.0%

 

 

 

Lef/Lev. 4

36.4%

45.1%

51.9%

50.3%

Lef/Lev. 5

56.7%

50.7%

40.2%

41.1%

Lef. 4+/Lev.4+

93.0%

95.8%

92.1%

91.4%

Dangosydd Pwnc Craidd C.A.2 (Lefel 4+ mewn  Cymraeg/Saesneg, Mathemateg a Gwyddoniaeth - Key Stage 2 Subject Indicator (Level 4+ in Welsh or English, Maths and Science)

 

Ysgol –School

Teulu –

Family

AALl

LEA

Cenedlaethol

National

Cymraeg/Welsh

90.0%

91.9%

86.4%

90.5%

Saesneg/English

90.0%

93.4%

90.1%

89.6%

Mathemateg/Maths

86.4%

93.6%

90.9%

90.2%

Gwyddoniaeth/Science

93.0%

95.8%

92.1%

91.4%

D.P.C./C.S.I.

83.3%

92.2%

87.9%

87.7%

 

Atodiad/Appendix D

 

Gwybodaeth am y targedau a osodwyd gan yr ysgol ar gyfer 2016 a 2017.

Information regarding targets set by the school for 2016 and 2017.

Isod ceir y cyfartaleddau o ddisgyblion a ddisgwylir i gyrraedd Lefel 4 ac uwch erbyn diwedd Cyfnod Allweddol 2 a Deilliant 5 ac uwch erbyn diwedd y Cyfnod Sylfaen yn 2015 a 2016.

Below are the percentages of pupils anticipated that will attain Level 4 and higher by the end of Key Stage 2 and Outcome 5 and higher at the end of the Foundation Phase in 2014 and 2015.

2016.

Cyfnod Allweddol/Key Stage 2 39

Nifer y disgyblion/Number of pupils:

Cymraeg/Welsh 85.7%

Saesneg/English 91.4%

Mathemateg/Mathematics 91.4%

Gwyddoniaeth/Science 91.4%

 

Dangosydd pwnc craidd/Core subject indicator: 91.4%

 

Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase.

Nifer y disgyblion/Number of pupils: 46

Llythrennedd/Literacy 91.5%

Rhifedd/Numeracy 91.5%

Personol a Chymdeithasol/Personal & Social 95.7%

 

Dangosydd y Cyfnod Sylfaen/Found. Phase 91.5%

Indicator

2017 (i’w hadolygu – to be revised)

 

Cyfnod Allweddol/key Stage 2 43

Nifer y disgyblion/Number of pupils:

Cymraeg/Welsh 83.7%

Saesneg/English 86.0%

Mathemateg/Mathematics 86.0%

Gwyddoniaeth/Science 90.7%

 

Dangosydd pwnc craidd/Core subject indicator: 86.0%

Cyfnod Sylfaen/Foundation Phase. 48

Nifer y disgyblion/Number of pupils:

Llythrennedd/Literacy 94%

Rhifedd/Numeracy 92%

Personol a Chymdeithasol/Personal & Soc. 100%

 

Dangosydd y Cyfnod Sylfaen/Found. Phase 92%

Indicator

 

Atodiad/Appendix DD(a)

Gwybodaeth am bresenoldeb 2014 -2015

Attendance Information 2014 – 2015

Cyfartaledd presenoldeb  yn ystod 2014-15

Average attendance during the academic year 2014-15

Blwyddyn/Year

Tymor/Term 1

Tymor/Term 2

Tymor/Term 3

Blwyddyn/Yr 1

96.1%

95.8%

94.1%

Blwyddyn/Yr 2

95.8%

96.1%

96.1%

Blwyddyn/Yr 3

96.2%

96.5%

95.2%

Blwyddyn/Yr 4

95.9%

95.6%

95.0%

Blwyddyn/Yr 5

96.8%

94.2%

95.8%

Blwyddyn/Yr 6

95.5%

95.3%

96.1%

 

Cyfartaledd tymhorol yr ysgol - Average by term

 

CYFANSWM/TOTAL

96.0%

95.6%

95.3%

 

Cyfartaledd presenoldeb yr ysgol i gyd -cyfanswm

School’s annual average attendance – total                  95.7%

 

 

Canrannau yr absenoldebau am 2014-15

Percentage of absences for 2014-15

Absenodebau awdurdodedig                     Absenoldebau di-awdurdod

Authorised absences                                Unauthorised absences

tymor/

term 1

tymor/

term 2

tymor/

term 3

tymor/

term 1

tymor/

term 2

tymor/

term 3

4.1%

3.8%

4.1%

0.2%

0.2%

0.3%

 

Mae hi’n hanfodol ein bod yn cael gwybodaeth am unrhyw absenoldeb o eiddo’ch plentyn er mwyn dileu unrhyw absenoldeb di-awdurdod.

It’s essential that  we have information regarding your child’s absence at all times to ensure that there are no unauthorised absences.

 

Targed presenoldeb yr ysgol ar gyfer 2014/2015

School attendance target for 2014/2015 =  96.1%

Targed ar gyfer absenoldebau di-awdurdod

Target for unauthorised absences = 0.15%

Atodiad/Appendix DD(b)

DATA PRESENOLDEB YR YSGOL GYFAN 2014-2015 (CANRANNAU  %)

WHOLE SCHOOL ATTENDANCE DATA for 2014-2015 (PERCENTAGES - %)

 

Y targed presenoldeb ar gyfer 2014/15 oedd  96.1%. Gwir bresenoldeb am y cyfnod oedd   95.7%

Mae ein canran presenoldeb yn uwch na’r ysgolion sydd o fewn ein teulu ysgol, yn uwch na chymedr ysgolion Sir y Fflint ac yn uwch na chymedr ysgolion Cymru gyfan.

Mae’r ffaith y bod rhieni yn mynd a’u plant ar wyliau yn ystod tymor yr ysgol yn cael ei adlewyrchu yn y canrannau yma.

The attendance target for 2014/15 was 96.1 %. Actual attendance for the period was 95.7 %

Our attendance percentage is higher than schools in our family, higher than the Flintshire schools average and higher than the all Wales schools average.

The fact that parents take their children on holiday during the school term is reflected in these percentages

 

 

 


PRESENOLDEB

ABSENOLDEBAU

ANAWDURDODEDIG

ABSENOLDEBAU

AWDURDODEDIG

MEDI/SEPTEMBER 2014    I/TO

GORFFENNAFJULY 2015

95.7%

4.1%

0.2%

TARGEDAU PRESENOLDEB – ATTENDANCE TARGETS

Dyma’r targedau ar gyfer y dair mlynedd (mewn %) These are the targets for the three year period (in %)

 

 

Targedau Presenoldeb

Attendance Targets

2014-15

2015-16

2016-17

96.1%

95.8%

95.9%

 

TARGEDAU I LEIHAU ABSENOLDEBAU ANAWDURDODEDIG -

TARGETS TO REDUCE UNAUTHORISED ATTENDANCE

 

Dyma’r targedau ar gyfer y dair mlynedd (mewn %) These are the targets for the three year period (in %)

 

 

Absenoldebau Anawdurdodedig

Unauthorised Attendance

2014-15

2015-16

2016-17

0.15%

0.1%

0.5%