BWLETIN TYMOR Y GWANWYN 2016

 

 

 

 

Cyfrol 19 Rhif 2                Volume 19 No. 2

BWLETIN

TYMOR Y GWANWYN

2016

SPRING  TERM

BULLETIN

 

 

 

 

 

YSGOL GLANRAFON,

YR WYDDGRUG.

Ionawr/January 2016.

 

 

Annwyl rieni/Dear parents,

Ail adroddaf fy nymuniadau da i chi i gyd ar gyfer 2016, gan fawr hyderu y caiff pawb flwyddyn i’w chofio eleni eto. Mae’r Nadolig a’i holl weithgarwch yn edrych ymhell iawn i ffwrdd erbyn hyn!!!

 

Mae cynnwys y Bwletinau bellach yn fwy cyffredinol ac yn cyflwyno gwybodaeth mwy hir dymor gan fod y Cylchlythyr wythnosol yn fodd i gyflwyno’r wybodaeth gyfoes i chi yn rheolaidd. Ceir ymateb cadarnhaol iawn i’r Cylchlythyrau Wythnosol, a mawr hyderir eich bod yn parhau i’w gweld yn ddefnyddiol. Cofiwch hefyd am ein cyfrif Trydar ar https://twitter.com/YsgolG - am unrhyw wybodaeth gyfredol.

 

Fel bob amser, edrychir ymlaen at gydweithio hapus gyda chi oll yn ystod y tymor hwn eto.

 

Mae’n bleser yn wir gennyf gyflwyno Bwletin Tymor y Gwanwyn 2016 i’ch sylw caredig gan fawr hyderu y bydd cynnwys hwn hefyd yn ddefnyddiol i chi.

 

I repeat my good wishes to you all for 2016, hoping that everyone will have a memorable year. Christmas and all its activities seems a long time ago by now!!!

The content of the Termly Bulletin is far more general by now, and includes long term information as the Weekly Newsletter enables us to pass on current information to you regularly. We have a very positive response to the Weekly newsletters, and it is sincerely hoped that you are continuing to see these as being useful. May I remind you of our Twitter account on https://twitter.com/YsgolG- for any current information.

As always, we shall look forward to your happy co-operation during this term again.

It gives me great pleasure to present the 2016 Spring Term Bulletin for your kind attention and hope that you will find its content useful also.

Yn gywir/Yours sincerely,

Ll.M.Jones (Miss)

 

(Prifathrawes – Headmistress)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. 1. DIOGELWCH - SAFETY

 

Fe’ch hatgoffir na ddylai unrhyw un gerdded tuag at neu oddi wrth yr ysgol ar hyd y ffordd – ond yn hytrach, dylid defnyddio’r llwybrau sy’n arwain o flaen a chefn yr ysgol. Gan fod y giât fach ar waelod y cae yn cael ei chloi yn ystod y dydd, y giat werdd uchaf sy’n arwain at brif fynedfa’r ysgol ddylid ei defnyddio yn ystod yr amser hwnnw.

Fe’ch cynghorir hefyd i gymryd gofal mawr wrth ddadlwytho’r ceir ar ochr y ffordd a cheisio gwneud hynny tuag at y palmant bob amser.

Nid oes unrhyw un i ddringo nac i neidio dros y ffens sy’n ymylu ar fuarth yr ysgol unrhyw bryd.

You are reminded that  no-one should walk towards and from the school along the roadway – but should use the pathways at the front and back of the school only. As the green gate at the bottom of the school field is locked during the day, it is the green top gate leading to the front of the school only that should be used.

You are also advised to take care and caution when unloading the cars on the side of the road and attempt to do this towards the pavement rather than onto the road at all times.

No-one is to jump or climb over the fence that borders the school yard at any time.

  1. 2. MYNEDIAD I’R YSGOL – SCHOOL ENTRY.

 

Os yr ydych angen dod i mewn i’r ysgol unrhyw amser yn ystod y dydd, gofynnir i chi ganu’r gloch a dod i mewn trwy’r brif fynedfa yn unig gan arwyddo i mewn ac allan yn y dderbynfa bob tro os gwelwch yn dda. Gan fod y drws ffrynt yn un awtomatig, ni ddylid ei wthio na’i dynnu, gan ei fod wedi’i amseru’n briodol ar gyfer defnyddwyr cadeiriau olwyn.

If you need to come into school at any time during the day, you are asked to ring the bell and come in through the main entrance only, and sign in and out in the reception area every time please. As the front door is an automatic one,  it should not be pushed or pulled, as it has been timed appropriately for wheel chair users.

  1. 3. MEDDYGINIAETHAU – MEDICATIONS.

 

Dim ond mewn amgylchiadau cwbl anorfod y byddwn yn gweinyddu meddyginiaethau yn yr ysgol – dim ond os yw’n gwbl amhosibl i chi ddod i wneud hynny eich hunain. Mewn amgylchiadau o’r fath, mae rhaid i chi arwyddo ffurflen bwrpasol cyn y gellir ystyried gweinyddu unrhyw feddyginiaeth.

Fe’ch cynghorir i beidio ag anfon y plant i’r ysgol os nad ydynt yn teimlo’n dda yn y bore, ond i ddod yn hwyrach os y byddant yn teimlo’n well. Os y  digwydd i unrhyw blentyn fynd yn sâl yn ystod y dydd, byddwn yn cysylltu â chi ar unwaith er mwyn i chi ddod i nôl eich plentyn a’i gadw ef/hi adref hyd nes y bydd yn teimlo’n ddigon da i ddod yn ôl i’r ysgol.

 

It is only in exceptional circumstances that we administer medication in school – only if it’s absolutely impossible for you to come to administer it yourselves. In such circumstances, you must sign an appropriate form before any medication can be considered for administration.

You are advised not to send your children to school if they do not feel well in the morning, but to bring them in later if they feel better. If a child becomes ill during the day, we will contact you at once so that you can make arrangements to pick up the child from school and keep them at home until they feel well enough to come back.

  1. 4. RHIFAU CYSWLLT A CHYFEIRIAD E-BOST – CONTACT NUMBERS AND E-MAIL ADDRESSES.

 

Atgoffir pawb i sicrhau bod yr holl rifau cyswllt sydd gennym am eich plentyn/plant yn gwbl gyfoes. Rydym yn gweld ar yr adeg hon o’r flwyddyn yn aml, bod pobl wedi cael ffonau symudol newydd dros y Nadolig, ac o’r herwydd, mae rhifau ffôn cysylltiol wedi newid. Felly, gofynnir yn garedig i chi ein hysbysu os oes unrhyw newid yn eich rhifau cyswllt ar unwaith os gwelwch yn dda.  Llawer o ddiolch i chi ymlaen llaw.

Yn yr un modd, a wnewch chi hefyd sicrhau bod eich cyfeiriad e-bost yn gywir a chyfoes er mwyn osgoi unrhyw anawsterau wrth i chi dderbyn gohebiaeth yn electronig os gwelwch yn dda. Os oes unrhyw broblem i chi dderbyn gohebiaeth o’r ysgol yn electronig, gofynnir i chi roi gwybod i ni ar unwaith os gwelwch yn dda.

 

Everyone is reminded to ensure that the contact numbers that we have for your child/ren are current and up to date. We often see at this time of year, that people have had new mobile phones, and as a consequence, many of the telephone numbers have changed. Therefore, you are kindly asked to inform us of any change to contact numbers at once please. Many thanks before hand.

In the same way, would you kindly ensure that your e-mail address is correct and up to date at all times in order to avoid any difficulties when you receive communication electronically from school please. If you have any difficulties at all in receiving information electronically from school, please let us know at once.

  1. 5. PRESENOLDEB A PHRYDLONDEB – ATTENDANCE AND PUNCTUALITY.

 

Mae hwn yn gyfle unwaith eto i’ch hatgoffa am y pwysigrwydd o roi gwybod i ni cyn o leiaf 9.15 a.m. pan fo eich plentyn/plant yn mynd i fod yn absennol. Rhaid canmol y ffaith bod y mwyafrif yn gwneud hynny mewn da bryd, i arbed amser i ni gysylltu â chi ar amser prysur o’r dydd. Mae presenoldeb cyson yn hanfodol bwysig i bob plentyn. Os y cwyd problem am ddiffyg presenoldeb unrhyw ddisgybl, byddwn yn cysylltu ar unwaith gyda swyddog lles yr ysgol.

Fe gofiwch hefyd bod y disgyblion yn ffurfio llinellau unwaith mae’r gloch gyntaf yn canu yn y bore am 8.45 a.m. sy’n golygu bod pawb yn gallu dechrau cofrestru’r disgyblion erbyn y bydd yr ail gloch yn canu am 8.50 a.m. Does dim angen dweud fod pob un munud o addysg y disgyblion yn bwysig, ac felly, gyda phrydlondeb pawb, gellir gwneud y gorau o bob un diwrnod ysgol.

This is again an opportunity to remind you of the importance of letting us know by at least 9.15 a.m. if your child is going to be absent. It is so commendable to note that the majority of parents do contact us in good time. The fact that you contact us rather than the other way around, saves time during a busy time of the school day. Regular attendance is vital for every pupil. If a problem arises with any child, regarding a lack of attendance , we will immediately contact the school’s welfare officer.

You will recall that the pupils form lines once the first bell goes at 8.45 a.m. every morning, which means that everyone can start registering the pupils by the time the second bell goes at 8.50 a.m.. There is no need to say how important every minute of education is to every pupil, and therefore, with everyone being punctual, the best can be made of every child’s school days.

  1. 6. BYRBRYD AMSER EGWYL – SNACK AT BREAK TIME

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi deddfu mai dim ond llysiau amrwd a ffrwythau ffres y mae holl ddisgyblion ysgolion y wlad i’w bwyta ar amseroedd egwyl. Felly, nid yw ffrwythau sydd wedi’u melysu a’u prosesu yn cyfrif fel rhai ffres ac nid yw’r disgyblion i fwyta rhai felly ar amseroedd egwyl. Dim ond dŵr neu lefrith yr argymhellir i’w yfed hefyd. Gofynnir am gydweithrediad pawb yn hyn o beth os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch.

The Welsh Government has legislated that pupils should eat only fresh fruit and vegetables  in all the schools of Wales during break times. Therefore, processed and sugared fruit do not count as fresh ones and these are not allowed at break times. It is only water and milk that are recommended to be drunk also. We ask for everyone’s co-operation in this matter please. Many thanks.

  1. 7. ARIAN CINIO – DINNER MONEY.

 

Dim ond i’ch hatgoffa o’r hyn a nodwyd yn y Cylchlythyr diwethaf – dydd Llun yw’r diwrnod i anfon arian cinio eich plentyn/plant i mewn bob wythnos. Fe’ch hatgoffir y dylid rhoi arian pob plentyn yn unigol os oes gennych blentyn mewn mwy nag un dosbarth. Mae’r sieciau i’w gwneud yn daladwy i Gyngor Sir y Fflint bob amser. Y gôst i bawb yw £2.05 y dydd. Rhaid sicrhau prydlondeb gyda’r taliadau ac ni ddylid bod ag arian yn ddyledus am ginio unrhyw amser.

 

Os ydych yn meddwl y gallech hawlio prydau ysgol am ddim, cysylltwch gyda’r ysgol neu ewch i wefan Cyngor Sir y Fflint i weld beth yw’r meini prawf neu holwch trwy anfon e-bost at Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

Just to remind you of what was noted in the last Newsletter - Monday is the only day to send your child/ren’s dinner money in to school every week. You are reminded that every child’s money should be sent seperately if you have more than one in school. All cheques are to be made payable to Flintshire County Council. The cost is £2.05 per day for everyone.All dinner money must be paid punctually to avoid any arrears accumalating and there should not be any debts for dinners at any time.

If you think you may be entitled to free school meals, please contact the school or check the criteria on Flintshire County Council’s website or e-mail an enquiry to Mae'r cyfeiriad ebost yn cael ei warchod rhag spam bots, rhaid i chi alluogi Javascript i'w weld.

  1. 8. DATHLU GŴYL DDEWI – ST. DAVID’S DAY CELEBRATION.

Yn ȏl ein harfer, byddwn yn dathlu’r achlysur arbennig hwn eleni eto a hynny ar y diwrnod ei hun,sef ddydd Mawrth, Mawrth 1af. Caiff y disgyblion ddod i’r ysgol mewn gwisg sy’n cynrychioli Cymru iddynt. Byddwn yn cynnal Eisteddfod lenyddol fel arfer a bydd cinio arbennig yn cael ei ddarparu yn y gegin. Bydd y disgyblion yn gwneud amrywiol weithgareddau’n gysylltiedig â’r diwrnod hwnnw hefyd yn ystod y dydd.

As usual, we will be celebrating this special occasion on the day itself, which is Tuesday, March 1st. The pupils will be invited to come to school dressed in clothes that represent Wales to them. The Literary Eisteddfod will be held in the morning, and a St David’s lunch will be prepared by the kitchen staff. The pupils will carry out various activities associated with the celebration during that day also.

  1. 9. EISTEDDFOD YR URDD 2016 URDD EISTEDDFOD.

 

Bydd yr Eisteddfod yn fwy arwyddocaol i bawb eleni gan y bydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn cael ei chynnal yma yn Sir y Fflint. Isod, gwelir y dyddiadau pwysig ar gyfer gweithgareddau’r Eisteddfod eleni. Bydd llawer o’r disgyblion yn ymwneud â gweithgareddau y tu hwnt i’r cystadlaethau arferol eleni wrth gwrs.

 

The Urdd Eisteddfod will be more significant to everyone this year as the National event will be held here in Flintshire. To follow, you will find a list of the Eisteddfod events for this year. Many of the pupils will be participating in events beyond the competitions this year.

02.02.16          Dyddiad olaf i dderbyn enwau cystadleuwyr ar gyfer Eisteddfodyr Urdd – Last date to register for Eisteddfod competitions.

05.03.16          Eisteddfod Cylch Yr Wyddgrug – Mold District Eisteddfod.

19.03.16          Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd – Urdd Regional Eisteddfod.

12.04.16          Beirniadu cystadlaethau Celf a Chrefft Cylch Yr Wyddgrug – Judging of the Mold District Arts and Crafts competitions.

14.04.16          Beirniadu cystadlaethau Celf a Chrefft Rhanbarth fflint/Maelor – Judging of the Regional Urdd Arts and Crafts competitions.

29.05.16          Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – Urdd National Eisteddfod Opening Concert.

30.05 – 04.06 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn Y Fflint – Urdd National Eisteddfod in Flint.

31.05.15          Cyflwyniad o Basiant y Plant ar lwyfan yr Eisteddfod Genedlaethol – The Children’s Pageant held on the National Eisteddfod stage.

10. THEMAU TYMHOROL – TERMLY THEMES.

 

Mae gwaith eisoes wedi’i ddechrau yn y dosbarthiadau ar thêmau tymhorol y gwahanol flynyddoedd dysgu. Rhag ofn nad yw eich plentyn/plant wedi’u rhannu efo chi, dyma’r thêmau y bydd y gwahanol flynyddoedd dysgu yn eu dilyn yn ystod y tymor hwn, sef fel a ganlyn:

Work has already started on the termly themes in the various teaching years. In case that your child/ren have not shared these with you, these are the termly themes for the various teaching years during this term, which are as follow:

Uned y Blynyddoedd Cynnar – Meithrin a Derbyn – Early Years Unit – Nursery and Reception.

Dathlu – Celebrations (a.m.)

Dinosoriaid – Dinosaurs (p.m.)

Uned dan 7 – Under 7’s Unit (Blwyddyn/Years 1 & 2)

Yr Arctig (hanner tymor cyntaf) – The Arctic (first half term)

Lliwiau (ail hanner tymor) – Colours (second half term).

Blwyddyn/Year 3 & 4.

Gwyllt a Gwlyb – Wild and Wet.

Blwyddyn/Year 5 & 6

Affrica – Africa.

11. GWAITH CARTREF – HOMEWORK.

 

Gofynnir yn garedig am eich cefnogaeth i sicrhau bod gwaith cartref eich plentyn, (gaiff ei anfon adref ar bnawn Gwener), yn cael ei ddychwelyd yn rheolaidd, ynghyd â’r llyfrau darllen gaiff hefyd eu hanfon adref yn wythnosol. Yn y Ffeil Ddarllen yng Nghyfnod Allweddol 2, mae taflen iddynt gofnodi y llyfrau maent wedi’u darllen a disgwylir i’r plant ddychwelyd y ffeil yn ôl i’r ysgol wedi iddynt gwblhau y llyfr.Mae’n bwysig iawn hefyd bod unrhyw waith gaiff ei ddarparu gan Mrs C. Roberts, yn cael ei ddychwelyd yn ddi-ffael bob wythnos. Diolchir i chi am eich cydweithrediad yn hyn o beth.

We kindly ask for your support in ensuring that your child returns the homework that is sent home on a Friday afternoon, regularly, as well as the reading books that are sent home weekly. In the Reading File in Key Stage 2, the children are expected to record the books that they have read. If your child is set work by Mrs C. Roberts, it is vitally important that this is returned to school on a weekly basis. We thank you for your co-operation in this matter also.

 

12.PNAWNIAU AGORED – OPEN AFTERNOONS.

 

Er gwybodaeth i chi, cynhelir y Pnawniau Agored, lle bydd cyfle i chi ddod i weld a thrafod gwaith eich plant gyda’r athrawon ddydd Llun a dydd Mercher, Mawrth 7fed a’r 9fed o 3.30 – 5.30 p.m. (Bydd hwn yn wahanol i ddosbarth Mrs Huws/Mrs Williams.) Byddwch yn derbyn eich hapwyntiadau cyn gynted ag sydd bosib rwan.

 

For your information, the Open Afternoons, where you will have an opportunity to see and discuss your children’s work with the teachers, will be held on Monday and Wednesday afternoons, March 7th. and 9th. from 3.30 – 5.30 p.m. (This will be different for Mrs Huws/Mrs Willams’ class). You will be receiving your appointments as soon as possible now.

13. PROFION LLYTHRENNEDD A RHIFEDD – LITERACY AND NUMERACY TESTS.

Fel y gwyddoch, cynhelir y profion hyn ar gyfer disgyblion Blwyddyn 2,3,4,5 a 6 holl ysgolion cynradd Cymru yn ystod mis Mai yn flynyddol. Fe’ch hysbysir y cynhelir rheini eleni o ddydd Mercher, Mai 4ydd. i ddydd Mawrth, Mai 10fed. 2016.

 

As you know, these tests are held annually for Years 2,3,4,5 and 6 in all primary schools in Wales. You are informed that these will be held this year from Wednesday, May 4th to Tuesday, May 10th 2016.

14. DILLAD ADDYSG GORFFOROL – PHYSICAL EDUCATION KIIT.

Fe’ch hatgoffir y dylai pob disgybl (ar wahan i adran y Meithrin) wisgo crys t gwyn a throwsus byr du ar gyfer y sesiynau Addysg Gorfforol a gynhelir yn y neuadd yn ystod y tymor hwn. Mae’n bwysig nad yw’r disgyblion yn gwneud gweithgareddau corfforol yn yr un dillad ag y byddant yn eu defnyddio i weithio o fewn y dosbarthiadau. Gofynnir i bawb sicrhau bod y wisg hon yn cael ei chadw yn yr ysgol trwy gydol bob hanner tymor, ac i bawb fynd â nhw adref cyn bob gwyliau.

 

Does dim angen dweud am y pwysigrwydd o sicrhau fod enw’r disgybl yn cael ei roi yn gliir ar y wisg honno fel pob dilledyn arall o eiddo’r disgyblion.

 

You are reminded that every child (apart from the Nursery department) should wear a white t shirt and black shorts during Physical Education sessions held in the hall during this term. It is important that the pupils do not use the same clothes as they have done physical activities in earlier in the day. We ask everyone to ensure that this kit is kept in school during every half term, and that everyone brings them home before every holiday.

The importance of ensuring that the children’s name is shown clearly on every item of this kit as well as all other items of the children’s clothing.

 

15. CLYBIAU BEN BORE AC AR ÔL YSGOL – MORNING AND AFTER SCHOOL CLUBS.

 

Mae gwasanaeth gofal ar gael o’r Derbyn i Flwyddyn 6 o 7.45 – 8.50 a.m. bob bore ac o 3 – 5.30 p.m.bob pnawn. Y gôst yw £3.60 y sesiwn yn y bore a £3.60 am yr awr gyntaf a 75c am bob chwarter awr wedyn ar ddiwedd y dydd. Caniateir i blant y Meithrin fynychu’r Clybiau hyn yn eu trydydd tymor (sef yn Nhymor yr Haf).

Cynigir brecwast am ddim i unrhyw un sy’n dymuno hynny o 8.25 – 8.40 a.m. bob bore hefyd.

Care facilities are available for Reception to Year 6 pupils from 7.45 – 8.50 a.m. every morning and from 3 – 5.30 p.m. every afternoon. The cost is £3.60 for the morning session and £3.60 for the first hour and 75p for every 15 minutes therafter at the end of the day. Nursery pupils are allowed to use the facilities in their third term (Summer term).

Free breakfast is available to anyone who wishes to have one from 8.25 – 8.40 a.m. every morning also.

16. DIGWYDDIADAU I DDOD – FORTHCOMING EVENTS.

 

27.01.16 Rownd derfynol CogUrdd yn yr ysgol – School’s CogUrdd final.

02.02.16 Dyddiad cau cofrestru cystadleuwyr Eisteddfod yr Urdd ar y we – Closing date for registering competitiors for the Urdd Eisteddfod.

09.02.16 Rasys Crempogau Yr Wyddgrug – Mold Pancake races.

11&12.02.16 Ymweliad tymhorol P.C. Marc Jones’ termly visit.

12.02.16 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

22.02.16 Ysgol yn ail agor wedi’r gwyliau hanner tymor – School re-opens following the half term holiday.

01.03.16 Dathliadau Gŵyl Ddewi – St David’s celebrations.

05.03.16 Eisteddfod yr Urdd Cylch Yr Wyddgrug – Mold District Urdd Eisteddfod.

07&09.03.16 Pnawniau Agored – Open Afternoons – 3.30m- 5.30 p.m.

10.03.16 Gŵyl Gymnasteg Ysgolion Cymraeg Sir y Fflint – Flintshire Welsh Schools Gymnastics festival.

19.03.16 Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd – Regional Urdd Eisteddfod.

21-23.03.16 Disgyblion Blwyddyn 4 yng ngwersyll yr Urdd Glan llyn – Year 4 pupils at Glan llyn Urdd camp.

24.03.16 Ysgol yn cau am wyliau’r Pasg – School closes for the Easter holiday.

11.04.16 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Pasg – School re-opens following the Easter holiday.

 

17. DYDDIADAU TYMOR YR HAF 2016  SUMMER TERM DATES.

 

11.04.16 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Pasg – School re-opens following the Easter holiday.

02.05.16 Gŵyl y Banc – gwyliau undydd – Bank holiday – no school.

27.05.16 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

06.06.16 Ysgol yn ail agor wedi’r gwyliau hanner tymor – School re-opens following the half term holiday.

15.07.16 Ysgol yn cau am wyliau’r haf – School closes for the summer holiday.

 

18. DYDDIADAU TYMHORAU 2016 – 2017 TERM DATES.

 

Er gwybodaeth i chi, dyma ddyddiadau tymhorau’r flwyddyn addysgol nesaf am 2016 – 2017.

For your information, the term dates for the 2016 – 2017 academic year are shown below:

Tymor yr Hydref 2016 Autumn Term

05.09.16 Ysgol yn ail agor – School re-opens.

21.10.16 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

31.10.16 Ysgol yn ail agor wedi’r gwyliau hanner tymor – Scchool re-opens following the half term holiday.

18.12.16 Ysgol yn cau am wyliau’r Nadolig – School closes for the Christmas holiday.

Tymor y Gwanwyn 2017 Spring Term.

04.01.17 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Nadolig – School re-opens following the Christmas holiday.

17.02.17 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

27.02.17 Ysgol yn agor wedi’r gwyliau hanner tymor – School re-opens following the half term holiday.

07.04.17 Ysgol yn cau am wyliau’r Pasg – School closes for the Easter holiday.

Tymor yr Haf 2017 Summer Term.

24.07.17 Ysgol yn ail agor wedi gwyliau’r Pasg – School re-opens following the Easter holiday.

01.05.17 Gŵyl Fai – May Bank holida.

26.05.17 Ysgol yn cau am wyliau hanner tymor – School closes for the half term holiday.

21.07.17 Ysgol yn cau am wyliau’r haf – School closes for the Summer holiday.