Am yr Ysgol

Annwyl rieni,

 

Rydym yn hynod o falch eich bod yn ystyried Ysgol Gymraeg Glanrafon fel yr ysgol ar gyfer addysg gynradd eich plentyn.  Mae rhieni am sicrhau addysg dda i'w plant ac am iddynt fod yn hapus a theimlo'n ddiogel.  Yma yng Nglanrafon, credwn y gallwn gynnig hyn a mwy.  Ymafalchïwn yn yr addysg eang, cytbwys a llawn a ddarparwn ac mae safonau uchel yr addysg a'r dysgu yn dwyn clod i waith caled y staff a'r disgyblion.  Rydym yn falch hefyd o'r awyrgylch gyfeillgar, cydweithredol, diogel a hapus sydd yn nodweddau ein hysgol.

 

Mae llawer o ymwelwyr i'r ysgol yn sôn am y croeso cynnes y maent yn ei gael yma ac am gwrteisi a boneddigeiddrwydd ein disgyblion.  Yn ôl Adroddiad diweddaraf Estyn, mae Ysgol Glanrafon yn ysgol dda oherwydd “bod llawer o’r disgyblion yn cyflawni safonau da, yr addysgu yn gyson dda, y disgyblion yn derbyn profiadau dysgu diddorol ac ysgogol ac mae ansawdd yr arweinyddiaeth strategol yn dda”.

 

Rydym yn gwerthfawrogi ein disgyblion ac yn credu y dylai  eu hamser yn yr ysgol fod yn werthfawr ac yn foddhaus.  Ein gobaith yw y bydd dyddiau eich plentyn yn Ysgol Glanrafon yn llwyddiannus a hapus ac yn aros yn y cof am byth.

 

Edrychaf ymlaen at gael cydweithio â chi, ac os oes gennych unrhyw ymholiadau, cofiwch gysylltu â'r ysgol.