Derbyniadau

 

Derbynnir plant i'r Dosbarth Meithrin yn y flwyddyn ysgol y byddant yn bedair oed.   Cynigir pump sesiwn yr wythnos o 8.50 i 11.30 a.m.   Cyn i'r plant ddechrau, gwahoddir y rhieni i'r ysgol yn ystod tymor yr haf i dderbyn gwybodaeth, i weld yr Uned, cyfarfod aelodau'r staff a thrafod y trefniadau ar gyfer y flwyddyn ysgol newydd.   Trefnir boreau agored i'r plant yn ystod y mis Gorffennaf cyn iddynt gychwyn. I unrhyw un sy’n ymuno â’r ysgol ar gyfnodau gwahanol i hyn, gwahoddir y disgyblion a’u rhieni i’r ysgol, a chaiff y plant newydd gyfle i dreulio amser yn y dosbarth y bydd ef/hi yn ymuno ag o.

Yn unol â’r gofynion statudol, mae holl ddisgyblion dan 7 oed yr ysgol yn rhan o’r Cyfnod Sylfaen. Mae’r pwyslais yn y Cyfnod Sylfaen ar ddysgu trwy brofiad uniongyrchol ac ar gynnig amrywiaeth gyfoethog o brofiadau perthnasol i’r disgyblion, ac ar yr un pryd, sicrhau fod pob plentyn yn datblygu i’w l/llawn potensial ym meysydd y Cyfnod Sylfaen a chaiff cynnydd pob plentyn ei fonitro’n ofalus.

Ysgol gynradd swyddogol Gymraeg yw Ysgol Glanrafon (ar gyfer plant o 3 i 11 oed).   Y Gymraeg yw'r unig gyfrwng addysgu yng nghyfnod allweddol 1 a’r Blynyddoedd Cynnar.   Cyflwynir y Saesneg fel pwnc ar ôl i'r disgyblion drosglwyddo i'r adran iau (ar ddechrau Cyfnod Allweddol 2).   Mae disgyblion yr ysgol hon yn dilyn yr un cwricwlwm Saesneg ag a wna  disgyblion mewn ysgolion cyfrwng Saesneg.   Caiff y plant eu hasesu trwy gyfrwng y Gymraeg ymhob pwnc ar wahan i’r Saesneg.   Mae hon yn ysgol anenwadol.