Presenoldeb

Disgwylir i'r plant fynychu'r ysgol yn rheolaidd ac yn brydlon.   Os y gwelir fod problem gyda phresenoldeb trosglwyddir y mater i'r gweithiwr cymdeithasol sy'n gysylltiedig â'r ysgol.

Nodir y pwysigrwydd o roi gwybodaeth swyddogol ynglyn ag unrhyw absenoldeb gan eich plentyn.   Bydd yr ysgol yn cysylltu'n uniongyrchol â'r cartref, ac ystyrir unrhyw absenoldeb nad esbonnir fel un di-awdurdod.

Os bydd eich plentyn yn gorfod gadael yr ysgol (e.e. ar gyfer apwyntiad) yn ystod yr oriau arferol, dylid hysbysu'r ysgol o hynny.   Rhoddir caniatad ar y ddealltwriaeth fod rhaid i'r person sydd yn galw am y plentyn fod yn wybyddus i'r ysgol ac i'r plentyn.

SALWCH

Mawr obeithir y bydd y disgyblion oll yn iach yn ystod eu cyfnod yn yr ysgol.   Pe na bai eich plentyn yn teimlo'n dda yn y bore cyn amser dod i'r ysgol, gofynnwn yn garedig i chi beidio a'i anfon ef/hi i'r ysgol y diwrnod hwnnw er mwyn osgoi unrhyw anesmwythyd i'r plentyn ac hefyd osgoi ymledu'r germau i'r disgyblion eraill.

Gofynnir i chi am rifau ffôn cysylltiol ar ffurflen wybodaeth yn rheolaidd.  Rhowch wybod i ni ar unwaith os oes unrhyw newid yn eich rhifau ffôn.

MEDDYGINIAETH A THABLEDI

Nid ydym yn annog neb i ddod â thabledi a meddyginiaeth i'r ysgol er diogelwch i bawb.   Gwerthfawrogem i'r rhieni eu hunain eu rhoddi i'r plant gartref neu ddod i’r ysgol i’w weinyddu.  Mewn sefyllfaoedd unigryw yn unig, dylai rhieni gysylltu â'r pennaeth i drafod yr amgylchiadau ac i lenwi ffurflen briodol i arwyddo i roi caniatad ysgrifenedig i weini'r feddyginiaeth.

Y GWASANAETH IECHYD MEWN YSGOLION

Mae gan Sir y Fflint Wasanaeth Iechyd Ysgolion cynhwysfawr sy'n cael ei ddarparu gan Ymddirieddolaeth Gwasanaeth Iechyd, Gogledd Ddwyrain Cymru.

Nôd y gwasanaeth hwn yw hybu iechyd eich plentyn yn yr ystyr ehangaf a chanfod unrhyw broblemau iechyd a all ddatblygu.

Y cysylltiad cynharaf gyda'r Gwasanaeth Iechyd Ysgolion yw drwy brif nyrs yr ysgol a/ neu'r meddyg ysgol.  Mae'r ddau wedi arbenigo mewn meddygaeth addysgol, paediatreg y gymuned ac iechyd plant.  Prif nyrs ysgol  Gymraeg Glanrafon, Yr Wyddgrug yw Mrs Ceri Slawson, sydd wedi’i lleoli yn y clinig ym Mwcle.  Gall yr arbenigwyr hyn gysylltu'n uniongyrchol gyda holl ardaloedd eraill Gwasanethau Iechyd Sir y Fflint ac asiantaethau eraill os bydd galw am hynny.

Os bydd eich plentyn newydd ddechrau'r ysgol byddwch chi'n cael taflen yn amlinellu ystod llawn a chyfranogiad y Gwasaneth Iechyd Ysgolion.  Mae'r taflenni hyn ar gael i blant hŷn gan y brif nyrs os gofynnwch amdanynt.

Ni fydd eich plentyn yn cael ei archwilio/harchwilio gan y meddyg ysgol heb eich caniatad, heblaw mewn argyfwng meddygol.

Mae pob cyfweliad iechyd yn gwbwl gyfrinachol a gofynnir am eich caniatad cyn trafod unrhyw fater gyda staff addysgu'r ysgol.  Yn amlwg, byddai'n fuddiol o safbwynt eich plentyn bod y staff addysgu'n ymwybodol o unrhyw gyflwr meddygol a all effeithio ar ei gynnydd/chynnydd yn yr ystafell ddosbarth.

Gwerthfawrogir yn fawr bresenoldeb y rhieni mewn cyfweliadau iechyd yn yr ysgol.  Byddwch chi'n derbyn gwahoddiad ysgrifenedig a ffurflen ganiatad i chi ei harwyddo ymlaen llaw.

Pan fydd eich plentyn yn y dosbarth Derbyn bydd y brif nyrs ysgol yn gwirio golwg, clyw, taldra a phwysau eich plentyn.

Yn mlwyddyn 2, byddan nhw'n gwirio golwg, taldra a phwysau eich plentyn eto.

Ar ôl hynny, bydd y brif nyrs ysgol yn ymweld yn rheolaidd i wirio iechyd cyffredinol y plant, i hybu ffordd o fyw iach ac i gysylltu â staff yr ysgol ynglyn ag unrhyw broblemau iechyd.

Os bydd gennych unrhyw bryderon ynglyn ag unrhyw un o'ch plant, gallwch gysylltu â phrif nyrs yr ysgol ar unrhyw adeg, i'w trafod.

EIDDO PERSONOL

Gofynnir yn garedig i chi sicrhau na fydd eich plentyn yn dod â mân eitemau personol (e.e. bathodynnau, gemwaith, teganau a.y.y.b.) efo nhw i'r ysgol rhag ofn iddynt fynd ar goll.   Gall colli mân eitemau felly beri cryn ddiflastod i blant, ac felly, byddem yn gwerthfawrogi eich cyd-weithrediad yn hyn o beth yn fawr iawn.