Cinio Ysgol

Cinio Ysgol

Darperir cinio yn yr ysgol.  Bwydydd ffres yn unig a ddarperir.  Rhowch wybod yn ysgrifenedig i'r gogyddes os yw eich plentyn ar ddeiet neu fwyd arbennig.

Mae'n bosibl i'ch plentyn ddod â brechdanau a diod yn lle cael cinio ysgol.  Gwnewch yn siwr, os gwelwch yn dda, fod y bwyd a'r diod mewn blychau na fydd yn torri.

Gofynnir yn garedig i chi anfon yr arian cinio ar ddydd Llun yn unig ac i anfon yr union arian  hyd y bo modd yn yr amlenni a gyflenwir o'r ysgol.   Os oes gennych mwy nag un plentyn a phob un mewn dosbarth gwahanol, a fyddwch cystal ag anfon yr arian i bob dosbarth yn unigol.   Os y byddwch yn talu â siec, mae'n hanfodol eich bod yn ei gwneud allan i Gyngor Sir y Fflint.

Hwyrach y gellwch hawlio cinio ysgol rhad i'ch plentyn.  Mae ffurflenni ar gael yn yr ysgol.   Peidiwch ag oedi rhag ofn y bydd raid i chi dalu.

Yn ystod yr awr ginio, mae'r plant dan ofal y pennaeth, neu'r dirprwy a phump o oruchwylwyr.

Cliciwch ar y llun isod i weld y fwydlen.

SIOP YR YSGOL

Yn y siop a weithredir yn ystod yr amser chwarae boreol, gwerthir amrywiaeth o ffrwythau ffres o ansawdd da yn ddyddiol.  Ffrwythau ffres neu lysiau amrwd yn unig y caniateir i’r disgyblion eu bwyta ar amseroedd chwarae.

DŴR YN Y DOSBARTH

Caniateir i’r plant ddod â photeli (dim un wydr) o ddŵr i’r dosbarth i’w hyfed yn ôl y gofyn yn ystod y dydd.  Gofynnir iddynt fynd â’r poteli gartref yn y pnawn a’u dychwelyd yn y bore.  Caiff y plant ddod â diod arall ar gyfer yr amseroedd egwyl.  Mae dau beiriant dŵr pwrpasol wedi'u

Lleoli yn yr ysgol.