Anghenion Dysgu Ychwanegol

Gan nad yw pob plentyn yn datblygu gyda’r un cyflymder neu'n cyrraedd y lefel a ddisgwylir, mae gennym drefn i adnabod problemau/anawsterau dysgu.   Gallwn yna gynnig hyfforddiant ychwanegol, arbenigol i gynorthwyo'r plentyn.   Yn arferol, fe wneir hyn mor ddi-lol  â phosibl trwy dynnu'r plentyn o'r dosbarth am gyfnod(au) efo'r athrawes Anghenion Arbennig mewn awyrgylch briodol a chroesawus.  Bydd yr athrawes hithau o bryd i’w gilydd yn gweithio o fewn y dosbarthiadau.

Lleolir uned Anghenion Arbennig ar gyfer plant ag anawsterau dysgu dwys i wasanaethu ysgolion cynradd Cymraeg Sir y Fflint yn llawn amser o fewn yr ysgol hon.

Mae copi cyflawn o'r polisi Anghenion Addysgol Arbennig. ar gael yn yr ysgol a phe dymunech ei weld, mae croeso i chi ddod i'w drafod yn yr ysgol.

Amcanion y Polisi

1.  Bod yn ymwybodol y gall anawsterau dysgu ddelio â ffactorau meddyliol, corfforol, emosiynol neu gymdeithasol.

2.  Adnabyddiaeth gynnar o bob plentyn sydd ag anawsterau dysgu.

3.  Rhoi'r mynediad ehangaf posib i'r plentyn ag A.A.A. i waith y cwricwlwm cenedlaethol.

4.  Sicrhau bod y ddarpariaeth yn ateb gofynion y plentyn.

5.  Gweithio mewn partneriaeth â rhieni.

6.  Bod yn ymwybodol o ddymuniadau a theimladau'r plentyn.

7.  Cydweithio â'r Corff Llywodraethol yn enwedig y llywodraethwr sydd â chyfrifoldeb am A.A.

8.  Cadw cysylltiad agos â'r A.A.LL. ac asiantaethau eraill.

9.  Cadw cofrestr o'r plant sydd wedi'u hadnabod.

Os oes disgyblion yn derbyn sesiynau o hyfforddiant oddi wrth yr athrawes Anghenion Arbennig, cynhelir cyfarfodydd yn rheolaidd gyda'r rhieni i drafod datblygiad y plant hynny, a chynhelir arolwg ddwywaith y flwyddyn.