Gofal Bugeiliol

Y mae yn yr ysgol reolaeth a disgyblaeth lwyr ar yr holl ddisgyblion.   Caiff y plant eu cyflwyno ar unwaith i'r chwe rheol y mae disgwyl iddynt eu cadw sef y canlynol:-

1.         Bod yn dyner a charedig heb frifo neb.

2.         Gwrando a pheidio torri ar draws.

3.         Bod yn onest, a dim rhegi.

4.         Cerdded yn drefnus heb ruthro.

5.         Gweithio’n galed a pheidio gwastraffu amser.

6.         Dangos parch at yr ysgol a’i hamgylchfyd.

 

Mae staff yr ysgol yn amcannu i:-

(i)         ddatblygu yn y plant, hunan ddisgyblaeth a pharodrwydd i dderbyn cyfrifoldeb am eu gweithgareddau

(ii)        greu awyrgylch sy'n denu dysgu effeithiol ac sy'n annog parch rhwng unigolion.

Credwn mai'r ffordd orau i gyflawni yr amcanion hyn yw trwy greu awyrgylch hapus lle mae plant yn abl i wneud eu gorau oddi mewn a thu allan i'r dosbarth a lle maent yn cael eu hannog i gyrraedd eu potensial.

Pwysleisiwn bwysigrwydd yr agwedd bositif tuag at ymddygiad y plentyn a chaiff  ymddygiad da ei wobrwyo trwy dderbyn Amser Aur yn llawn ar ddiwedd yr wythnos.  Amser Aur yw’r amser a ddynodir i’r plant ar gyfer gweithgareddau pleserus.  Os nad yw plentyn  wedi llwydo i gadw at y rheolau bydd yn colli cyfran  o’r amser hwnnw  Caiff y polisi disgyblaeth ei fonitro a'i adolygu'n gyson.