Uned dan 5 - Blynyddoedd Cynnar

Yn y Blynyddoedd Cynnar yn Ysgol Glanrafon, mae tri dosbarth meithrin a derbyn gyda ni.


Bydd y disgyblion o dan ofal yr athrawon, sef Mrs Nesta Gibson, Mrs Catrin Tudur/Miss Debbie

Burford,Miss Catrin Evans gyda chymorth Miss Ann Joseph, Mrs Delyth Messum, Mrs Siân

Barton, Mrs Iona Pritchard, Miss Catrin James, Mrs. Sue Lawson, Mrs. Tracy Morris,

Mrs. Nia Lloyd-Hughes a Miss. Michelle Taylor.

 

Llawlyfr Meithrin a Derbyn


Uned y Blynyddoedd Cynnar

Meithrin

Mae Uned y Blynyddoedd Cynnar yn rhan o’r Cyfnod Sylfaen, lle mae datblygiad y plentyn wedi’i rhannu i chwech Maes Dysgu:

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol.
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.
 • Datblygiad Mathemategol.
 • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd.
 • Datblygiad Corfforol.
 • Datblygiad Creadigol.

Caiff datblygiad y disgyblion eu cofnodi mewn Taith Addysgu, lle gosodir sticeri yn nodi’r sgiliau a gyflawnwyd a thystiolaeth o waith y disgybl mewn llun neu enghraifft o’u gwaith ar bapur.

Pan fydd eich plentyn yn dechrau bydd angen:

 • Pâr o esgidiau glaw i’w cadw yn yr ysgol ar gyfer gweithgareddau y tu allan ym mhob tywydd.
 • Pympiau du ar gyfer addysg gorfforol.
 • Enw ar ddillad yn enwedig côt, siwmper, cardigan, het (unrhyw ddilledyn sy’n cael ei dynnu)
 • Talu arian snapyn ar ddechrau pob hanner tymor. (£1 yr wythnos – bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei wario ar adnoddau ychwanegol i’r disgyblion)

Gallwn weithio gyda’n gilydd i helpu eich plentyn i fod yn annibynnol wrth ei annog/hannog i:

 • Wisgo côt ar ei ben/phen ei hun
 • Fwyta gyda chyllell a fforcen
 • Wrando a dilyn cyfarwyddiadau
 • Ddefnyddio’r toiled a golchi ei dd/dwylo
 • Barchu ei eiddo ei hun ac eraill
 • Dacluso ar ôl gweithgaredd
 • Gyd-chwarae a rhannu gydag eraill.

Ffurfio Llythrennau

Er mwyn cysondeb mae’n bwysig fod pob oedolyn yn dysgu’r plant i ffurfio’u llythrennau yn yr un ffordd.  Rydym yn dilyn cynllun ffurfio llythrennau Ffrindiau’r Wyddor.  Rhaid sicrhau fod Prif lythyren ar ddechrau enw neu ar ddechrau brawddeg yn unig.

 

 

Uned y Blynyddoedd Cynnar

Derbyn

Mae Uned y Blynyddoedd Cynnar yn rhan o’r Cyfnod Sylfaen, lle mae datblygiad y plentyn wedi’i rhannu i chwech Maes Dysgu:

 • Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol.
 • Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu.
 • Datblygiad Mathemategol.
 • Gwybodaeth a Dealltwriaeth o’r Byd.
 • Datblygiad Corfforol.
 • Datblygiad Creadigol.

 

Caiff datblygiad y disgyblion eu cofnodi mewn Taith Addysgu, lle gosodir sticeri yn nodi’r sgiliau a gyflawnwyd a thystiolaeth o waith y disgybl mewn llun neu enghraifft o’u gwaith ar bapur.

Bydd eich plentyn angen:

 • Pâr o esgidiau glaw i’w cadw yn yr ysgol ar gyfer gweithgareddau y tu allan ym mhob tywydd.
 • Pympiau du, crys-t gwyn a shorts du mewn bag (gydag enw arnynt i gyd) ar gyfer addysg gorfforol.
 • Enw ar ddillad yn enwedig côt, siwmper, cardigan, het (unrhyw ddilledyn sy’n cael ei dynnu)
 • Talu arian snapyn ar ddechrau pob hanner tymor. (£1 yr wythnos – bydd unrhyw arian dros ben yn cael ei wario ar adnoddau ychwanegol i’r disgyblion)
 • Cyrraedd yn y bore er mwyn mynd i’r dosbarth yn brydlon gyda gweddill eu dosbarth yn y llinellau am 8.50 a.m.

 

Yr hyn fydd yn wahanol yn y Derbyn:

 • Caiff pawb eu cinio yn y neuadd a mynd allan i chwarae ar y buarth mawr o dan ofal y staff amser cinio.  Amser chwarae bach yn y prynhawn byddant ar y buarth gyda phlant blwyddyn 1 a 2 yn unig.
 • Ceir cyfle i ymestyn sgiliau llythrennedd a rhifedd  yn y prynhawn.
 • Caiff eich plentyn daflen gwaith cartref bob dydd Gwener, i’w ddychwelyd ar ddydd Llun.  Ffrindiau’r wyddor a Rhifedd am yn ail.
 • Wedi gwyliau’r Pasg byddant yn dod a llyfr darllen adref gyda nhw’n wythnosol.
 • Ar brynhawn Gwener ceir Amser Aur er mwyn gwobrwyo ymddygiad da.

 

Ffurfio Llythrennau

Er mwyn cysondeb mae’n bwysig fod pob oedolyn yn dysgu’r plant i ffurfio’u llythrennau yn yr un ffordd.  Rydym yn dilyn cynllun ffurfio llythrennau Ffrindiau’r Wyddor.  Rhaid sicrhau fod Prif lythyren ar ddechrau enw neu ar ddechrau brawddeg yn unig.