Amcanion

 

Mae'r ysgol hon yn amcannu at:

1. sicrhau fod pob plentyn yn cael cyfle i ddatblygu'n gymdeithasol, emosiynol ac addysgol.

2.  ddi-wyllio'r plant.

3.  gyflwyno'r gwerthoedd gorau a'r safonau uchaf posib i'r plant.

4.  alluogi plant i wahaniaethu rhwng y drwg a'r da.

5.  gyflwyno'r amrywiaeth ehangaf posib o brofiadau addysgol i'r plant.

6.  ymgyrraedd at y nôd o sicrhau fod pob plentyn yn ddwyieithog erbyn iddo ef/hi adael yr ysgol.

7.  feithrin plant llythrennog fydd yn meddu ar y sgiliau sy'n addas i'w hoed a'u gallu fel unigolion.

8.  greu awyrgylch hapus a diogel o fewn yr ysgol.

9. greu sefyllfa lle y bydd y plant wrth eu boddau ynddi.

10.  hybu cwrteisi ac arfer dda ymhlith y plant.

11.  roi cyfle i'r plant gymryd rhan ac i gyfranogi mewn cymaint o amrywiol weithgareddau ag sydd bosib gan gynnwys rhai all-gyrsiol.

12.  greu perthynas dda rhwng yr ysgol a'r rhieni a'r gymuned.

13.  greu dinasyddion a fydd yn y dyfodol yn barod i ysgwyddo cyfrifoldebau.

14.  wneud addysg yn brofiad gwerthfawr a chofiadwy ac yn bleser llwyr i bob plentyn.